چرا نگراني WWQ-II


Why worry Question


 • عنوان فارسی: چرا نگراني WWQ-II
 • عنوان انگلیسی: Why worry Question
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: نگراني - WWQ
 • کاربرد: سنجش باورهاي مثبت افراد مبتلا به GAD درباره كاركردهاي نگراني
 • سازنده: هولوكا و همكاران
 • سال ساخت: 2000
 • تعداد سوال: 25
 • زیر مقیاس: 5 خرده مقياس دارد 1. نگراني به حل مشكل كمك مي كند 2. نگراني باعث افزايش انگيزه مي شود 3. نگراني باعث جلوگيري از وقايع ناگوار مي شود 4. نگراني باعث جلوگيري از هيجان هاي منفي ناشي از وقايع ناگوار مي شود 5. نگراني صفت شخصيتي مثبتي است
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذ
 • نحوه نمره گذاری: اين مقياس در طيف ليكرت 5 گزينه اي از كاملاً درست تا كاملاً غلط نمره گذاري مي شود.
 • رفرانس: