پرسشنامه پرخاشگری آيزنک (EAI)


Eysenck Agression Inventory


 • عنوان فارسی: پرسشنامه پرخاشگری آيزنک (EAI)
 • عنوان انگلیسی: Eysenck Agression Inventory
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Aggression
 • کاربرد: بررسی پرخاشگری افراد
 • سازنده: آيزينگ
 • سال ساخت: 1963
 • تعداد سوال: 30 سوال دارد - 20 سوال آن پاسخ مثبت و 10 سوال آن پاسخ منفي دارد و آزمودني بايد با جوابهاي بلي و خير بدون جواب پاسخ دهد.
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: فردی
 • نحوه نمره گذاری: بصورت بلی خير.دامنه نمرات بين صفر و 30 است ،حداکثر نمره 30 و حداقل نمره 12- نمره بالاتر از 20 نشاندهنده پرخاشگری شديد،نمره 12 الی 20 پرخاشگری متوسط و نمره 12 به پايين پرخاشگری ضعيف يعنی افرادی که دل رحم و خوشدل هستند
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Eysenck Agression Inventory
 • عنوان: فرم اصلي
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • توضیح پایایی - كودریچاردسون: پرسشنامه بر روي 100 نفر از دانش آموزان دوره راهنمايي در مدارس مختلف اجرا شد و از طريق روش كودر ريچاردسون در گروه آزمايش 81/0 و در گروه گواه 91/0 بدست آمد(آيزينگ ،هالن ،جي روويلسون،گلن . خودشناسي ، ترجمه قهرمان(1369) . تهران انتشارات صنوبر
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Eysenck Agression Inventory
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • توضیح پایایی - كودریچاردسون: شريفي درآمدي1384- در پژوهش خود بر روي 50 نوجوان بزهكار 12 تا 15 ساله ضريب پايايي را به روش كودرريچاردسون در گروههاي آزمايشي و گواه را 86/0 بدست آورد.(شريفي درآمدي،پرويز،1384- تاثير شناخت درمان گري حرمت خود بر ميزان پرخاشگري نوجوانان بزه ديده پسر 12 تا 15
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: پا يايي آزمون به روش آلفاي كرونباخ 90/0 و از طريق دو نيمه كردن 91/0 محاسبه شده است.(بهشتي ، عفت ا لسادات،1375 – بررسي اثر بخشي رفتار درماني شناختي گروهي بر كاهش پرخاشگري نوجوانان دختر دوره راهنمايي – پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه خوراسگان اصفهان
 • توضیحات دیگر: 0