پرسشنامه حل تعارض


Conflict Resolution Questionnaire (CRQ)


 • عنوان فارسی: پرسشنامه حل تعارض
 • عنوان انگلیسی: Conflict Resolution Questionnaire (CRQ)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: حل تعارض، درگیری
 • کاربرد: برای اندازه گیری ایده های حل تعارض و توانایی شخص در خلق و ارائه راه حل های برنده-برندهَ
 • سازنده: ویکز و فیشر و اوری
 • سال ساخت: 1991
 • تعداد سوال: 41
 • زیر مقیاس: ده زیرمقیاس: دیدن طبیعی تعارض، فضا و موقعیت، شفاف سازی، توجه به نیازهابجای خواسته ها، ایجادرابطه همکاری، تمرکز برآینده بایادگیری از گذشته، ارائه گزینه هایی برای سودمتقابل، هدف گذاری، ایجادتوافق مبتنی برسودمتقابل، ملاحظه کاری و مراعات
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی - خودگزارشگر
 • نحوه نمره گذاری: لیکرت 5 درجه ای تعارض را امري طبيعي مي داند (عبارات 4-1) فضا و موقعيت (عبارات 8-5) شفاف سازي دريافت و برداشت ها (12-9) توجه به نيازها به جاي خواسته ها (16-13) ايجاد رابطه همكاري مثبت و قدرتمند (20-17) تمركز بر آينده با يادگيري از گذشته ها (24-21) ارائه گزينه هايي براي سود متقابل (28-25) بسط و ارائه كارهاي شدني، هدف گذاري گام به گام تا عمل (32-29) ايجاد توافق هاي مبتني بر سود متقابل (36-33) ملاحظه كاري و مراعات بيش از حد (40-37) نمرات عبارات 1-3-13-18-22-24-26-27-31-32-33-35 بصورت معكوس نمره گذاري مي شوند.
 • رفرانس: Henning, M. (2003). Evaluation of the conflict resolution questionnaire. Thesis for Master of business. Auckland University of technology.
 • آزمون مرجع: Conflict Resolution Questionnaire (CRQ)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار سازه با روش تحليل عوامل وجود 10 زير مقياس پرسشنامه را تاييد كرد (عليرضايي،1388، به نقل از حقيقي و همكاران، 1391). حقيقي، حميد؛ زارعي، اقبال و قادري، فواد (1391). بررسي ساختار عاملي و ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه سبک هاي حل تعارض رحيم (ROCI-II) در ب
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ 84/0 و 82/0 (افضل رحيم به نقل از اعتباريان و پورولي، 1387) اعتباريان، اكبر و پورولي، زينب (1387). تعيين رابطه ميان خودكنترلي و استراتژي هاي حل تعارض در بين كاركنان اداري دانشگاه آزاد خوراسگان. فصلنامه رهيافتي نو در مديريت آموزشي. دانشگاه آزا
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر:
 • آزمون مرجع: Conflict Resolution Questionnaire (CRQ)
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: هن اينگ (2003) براي بررسي اعتبار ملاكي (به شيوه روايي همزمان) از پرسشنامه ROC-II استفاده شد كه روايي ملاكي آن مورد تاييد قرار گرفت. محاسبه همبستگي بين خرده مقياسهاي CRQ و ROC-II داراي رابطه مثبت و معني داري بود (هن اينگ، 2003). Henning, M. (2003). Evaluat
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ 77/0 بدست آمد (هن اينگ، 2003). Henning, M. (2003). Evaluation of Conflict Resolution Questionnaire. Master Thesis, Auckland University of Technology.
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: هن اينگ (2003) ضرايب پايايي اين ابزار را با استفاده از روش تنصيف 69/0 بدست آورد. Henning, M. (2003). Evaluation of Conflict Resolution Questionnaire. Master Thesis, Auckland University of Technology.
 • توضیحات دیگر: