پرسشنامه معنویت


Spirituality Questionnaire (SQ)


 • عنوان فارسی: پرسشنامه معنویت
 • عنوان انگلیسی: Spirituality Questionnaire (SQ)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: معنویت - SQ
 • کاربرد: ارزیابی اهمیت معنویت در زندگی افراد
 • سازنده: پارسیان و دونینینگ
 • سال ساخت: 2009
 • تعداد سوال: 29
 • زیر مقیاس: 4زیرمقیاس: خودآگاهی، اهمیت اعتقادات معنوی، فعالیت های معنوی، نیازهای معنوی
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی - خودگزارشگر
 • نحوه نمره گذاری: لیکرت 4 درجه ای كاملاً مخالفم=1 ، مخالفم=2، موافقم=3، كاملاً موافقم=4 زير مقياس خودآگاهي=عبارات 1تا10 زير مقياس اهميت اعتقادات معنوي در زندگي=عبارات 11 تا14 زير مقياس فعاليت هاي معنوي=عبارات 15 تا 20 زير مقياس نيازهاي معنوي=عبارات 21 تا29
 • رفرانس: Parsian, N. Dunning, T. (2009). Developing and validation a questionnaire to measure spirituality:A psychometric process. Global journal of health science, Vol. 1, No.1, April 2009.
 • آزمون مرجع: Spirituality Questionnaire (SQ)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار سازه وجود 4 زير مقياس پرسشنامه را تأييد كرد (پيراسته مطلق و همكاران، 1391) پيراسته مطلق، علي اكبر و نيك منش، زهرا (1391). نقش معنويت در كيفيت زندگي بيماران مبتلا به ايدز. مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني شهيد صدوقي يزد، دوره بيستم،
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: در پژوهش پيراسته مطلق و همكاران (1391) پايايي ابزار با استفاده از آلفاي كرونباخ 93/0 و براي خرده مقياس هاي معنويت، اهميت اعتقادات معنوي در زندگي، فعاليت هاي معنوي ونيازهاي معنوي به ترتيب ضرايب 91/0، 92/0، 78/0 و 85/0 به دست آمد. پيراسته مطلق، علي اكبر و ن
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر:
 • آزمون مرجع: Spirituality Questionnaire (SQ)
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - ظاهری: جهت بررسي اعتبار صوري، اين مقياس توسط 25 جوان مبتلا به ديابت تكميل شد. 95/0 پاسخ دهندگان به راحتي توانستند به آنها پاسخ دهند و 90/0 پاسخ دهندگان معتقد بودند كه آزمون از چيدمان و ظاهر مناسبي برخوردار است. Parsian, N. Dunning, T. (2009). Developing and val
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777به منظور بررسي اعتبار محتوا از 8 فرد متبحر در زمينه پرستاري، طراحي پرسشنامه و معنويت خواسته شد كه ميزان مرتبط بودن هر يك از گويه ها را با چارچوب نظري مشخص سازد و بر اساس نظر آنها تعدادي از عبارات حذف شد. Parsian, N. Dunning, T. (2009). Developing and v
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: نتايج حاصل از روش بازآزمايي نيز در يك فاصله 10 هفته اي هيچ تفاوت معني داري را بين نمرات مرتبه اول و دوم نشان نداد كه اين امر حاكي از پايايي مطلوب پرسشنامه معنويت است.Parsian, N. Dunning, T. (2009). Developing and validation a questionnaire to measure spir
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضریب آلفای کل آزمون 94/0 ضريب آلفاي زير مقياس خودآگاهي 91/0، اهميت اعتقادات معنوي در زندگي 91/0، فعاليت هاي معنوي 80/0 و نيازهاي معنوي 89/0 گزارش شده است. Parsian, N. Dunning, T. (2009). Developing and validation a questionnaire to measure spirituality:A
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: