پرسشنامه امید به زندگی


Hallajian Hope to Life Test


 • عنوان فارسی: پرسشنامه امید به زندگی
 • عنوان انگلیسی: Hallajian Hope to Life Test
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: اميد- زندگي
 • کاربرد: سنجش ميزان اميد به زندگي
 • سازنده: زهره حلاجيان
 • سال ساخت: 1388
 • تعداد سوال: 33
 • زیر مقیاس: تنها عامل اميد به زندگي را مي سنجد
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی - خودگزارشگر
 • نحوه نمره گذاری: لیکرت3 درجه ای كاملاً=1، تقريباً=2 و هرگز=3 حداكثر نمره در اين آزمون 99 است، هرچه فرد نمره بالاتري كسب كند نشان دهنده اميد به زندگي بيشتر است. نقطه برش تست: 5/49 زير 5/49: اميد به زندگي پايين بالاي نقطه برش 65 تا 99 : اميد به زندگي بالا 5/49 تا 65: اميد به زندگي متوسط
 • رفرانس: حلاجیان، زهره (1388). بررسی رابطه میزان امید به زندگی،شادکامی وکیفیت زندگی دربیماران تالاسمی درمقایسه باافرادعادی شهرستان رامسر. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه پیام نور مرکز رامسر.
 • آزمون مرجع: Hallajian Hope to Life Test
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوايي ابزار از طريق تطبيق هر سؤال با ابعاد اميد دوفالت و نظر چندين متخصص روان شناسي مورد تأييد قرار گرفت (حلاجيان، 1389؛ به نقل از عمراني و همكاران، 1391) عمراني، سميرا؛ ميرزائيان، بهرام؛ آقاباقري، حامد، حسن زاده، رمضان و عابديني، محمود (1391)
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پایایی بازآزمون باضریب همبستگی 80/0 حلاجیان، زهره (1388). بررسی رابطه میزان امید به زندگی،شادکامی وکیفیت زندگی دربیماران تالاسمی درمقایسه باافرادعادی شهرستان رامسر. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه پیام نور مرکز رامسر.
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفای کرنباخ 89/0براي كل نمونه، ضريب آلفا براي آزمودنيهاي دختر و آزمودنيهاي پسر به ترتيب 94/0 و 92/0 بدست آمد. حلاجیان، زهره (1388). بررسی رابطه میزان امید به زندگی،شادکامی وکیفیت زندگی دربیماران تالاسمی درمقایسه باافرادعادی شهرستان رامسر. پایان نامه کارش
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: