تأثير اينترنت بر ارزشهاي تربيتي خانواده


Scale for Measuring the Effects of Internet on Family


 • عنوان فارسی: تأثير اينترنت بر ارزشهاي تربيتي خانواده
 • عنوان انگلیسی: Scale for Measuring the Effects of Internet on Family
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: اينترنت- خانواده- ارزشهاي تربيتي
 • کاربرد: سنجش تأثير اينترنت بر ارزشهاي تربيتي خانواده
 • سازنده: مجيد كفاشي
 • سال ساخت: 1384
 • تعداد سوال: 43 (شامل 10 سؤال مشخصات عمومي و 34 سؤال اصلي)
 • زیر مقیاس: 1.فضاي صميميت (4 ماده) 9-6 2.برقراري روابط احساسي و مناظره گروهي (8 ماده) 17-10 3.ميزان پذيرش در اينترنت (3 ماده) 20-18 4.آگاهي والدين در استفاده فرزندانشان از اينترنت (3 ماده)26-24 5.وابستگي به اينترنت (5 ماده) 34-5 6. ارزشهاي تربيتي خانواده (8 ماده) 34-
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذ
 • نحوه نمره گذاری: در مقياس ليكرت 5 درجه اي نمره گذاري مي شود. بر حسب اينكه ميزان موافقت به آنها از كاملاً موافق تا كاملاً مخالف يا بر عكس آن باشد، نمره هاي 5 تا 1 يا 1 تا 5 تعلق مي گيرد.
 • رفرانس: كفاشي، مجيد (1388). رواسازي مقياس سنجش تاثير اينترنت بر ارزشهاي تربيتي خانواده. فصلنامه انديشه هاي تازه در علوم تربيتي، سال پنجم، شماره اول، صفحات 113-134.
 • آزمون مرجع: Scale for Measuring the Effects of Internet on Family
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: تحليل مؤلفه هاي اصلي با استفاده از چرخش واريماكس، هفت عامل را بدست داد (كفاشي، 1388). كفاشي، مجيد (1388). بررسي تاثير اينترنت بر ارزشهاي خانواده. فصلنامه پژوهش اجتماعي ، سال دوم، شماره 3، صفحات 55-76. نتايج پژوهش هما زنجاني زاده (1384) در 403 نفر از دانش
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب آلفاي كرونباخ براي متغيرهاي مورد مطالعه با توجه به گويه هاي در نظر گرفته شده در سطح مقياس ليكرت 95/0 بود (كفاشي، 1388). كفاشي، مجيد (1388). رواسازي مقياس سنجش تاثير اينترنت بر ارزشهاي تربيتي خانواده. فصلنامه انديشه هاي تازه در علوم تربيتي، سال پنجم،
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: