پرخاشگري پيش دبستاني


Aggression scale for preschoolers


 • عنوان فارسی: پرخاشگري پيش دبستاني
 • عنوان انگلیسی: Aggression scale for preschoolers
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: پرخاشگري- پيش دبستاني
 • کاربرد: سنجش ميزان پرخاشگري كودكان پيش دبستاني
 • سازنده: شهرام واحدي و همكاران
 • سال ساخت: 1387
 • تعداد سوال: 43
 • زیر مقیاس: 1.پرخاشگري كلامي- تهاجمي 2.پرخاشگري فيزيكي- تهاجمي 3.پرخاشگري رابطه اي 4.خشم تكانشي
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذ
 • نحوه نمره گذاری: اين مقياس با بهره گيري از پرسشنامه پرخاشگري كودكان دبستاني شهيم و پرسشنامه پرخاشگري اهواز به منظور سنجش ابعاد مختلف پرخاشگري در كودكان سنين پيش دبستاني طراحي گرديد . پرسشنامه در مقياس ليكرت 5 گزينه اي نمره گذاري مي شود. (اصلاً=صفر، به ندرت=1، يك بار در ماه=2، يك بار در هفته=3 و اغلب روزها=4). اين پرسشنامه توسط مربي مهدكودك تكميل مي شود و پرسشها دربرگيرنده درجات متفاوتي از شدت بروز پرخاشگري بوده و بر اساس ميزان بروز رفتار پرخاشگرانه درجه بندي مي شود. نمره مقياس مي تواند بين 0 تا 168 در نوسان باشد كه نمره بالا نشان دهنده ميزان بالاي پرخاشگري در كودكان است. به عبارت ديگر كودكاني كه نمره پرخاشگري شان دو انحراف معيار بالاتر از ميانگين باشد، پرخاشگر شناخته مي شوند.
 • رفرانس: واحدي، شهرام؛ فتحي آذر، اسكندر؛ حسيني نسب، داوود و مقدم، محمد (1387). بررسي پايايي و روايي مقياس پرخاشگري پيش دبستاني و ارزيابي ميزان پرخاشگري در كودكان پيش دبستاني اروميه. فصلنامه اصول بهداشت رواني، سال دهم، شماره37، صفحه 24-15.
 • آزمون مرجع: Aggression scale for preschoolers
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: جهت بررسي روايي سازه از روش تحليل عاملي استفاده شد و جهت تحليل عاملي از روش KMO و بارتلت استفاده گرديد. بر اساس نتايج بدست آمده KMO=0/95 بسيار رضايت بخش بود. همچنين آزمون كروي بودن بارتلت در سطح احتمال 001/0 معني دار بود. تحليل عاملي با روش مولفه هاي اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: از ضريب همبستگي رتبه اي اسپيرمن جهت محاسبه روايي همزمان بهره گرفته شد، اين ضريب همبستگي برابر با 61/0 بدست آمد در در سطح احتمال 01/0 معني دار بود (واحدي و همكاران، 1387). واحدي، شهرام؛ فتحي آذر، اسكندر؛ حسيني نسب، داوود و مقدم، محمد (1387). بررسي پايايي و
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب آلفاي كرونباخ در كل مقياس 98/0 بدست آمد. ضريب آلفاي كرونباخ براي پرخاشگري كلامي- تهاجمي، فيزيكي – تهاجمي، رابطه اي و خشم تكانشي به ترتيب 937/0، 921/0، 943/0 و 88/0 بدست آمد (واحدي و همكاران، 1387). واحدي، شهرام؛ فتحي آذر، اسكندر؛ حسيني نسب، داوود و م
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: