بخشودگي بين فردي (IFI)


scale for Measuring Interpersonal Forgiveness


 • عنوان فارسی: بخشودگي بين فردي (IFI)
 • عنوان انگلیسی: scale for Measuring Interpersonal Forgiveness
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: بخشودگي- IFI
 • کاربرد: سنجش بخشودگي بين فردي
 • سازنده: احتشام زاده
 • سال ساخت: 1387
 • تعداد سوال: 25
 • زیر مقیاس: 1.ارتباط مجدد و كنترل انتقام جويي 2.كنترل رنجش 3.درك واقع بينانه
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذ
 • نحوه نمره گذاری: از كل 25 ماده مقياس، 12 ماده بر روي عامل اول (ارتباط مجدد و كنترل انتقام جويي)، 6 ماده بر روي عامل دوم (كنترل رنجش)، و 7 ماده بر روي عامل سوم (درك و فهم واقع بينانه) قرار گرفته است. نمره گذاري مقياس به شكل ليكرت صورت مي گيرد. از اين مقياس يك نمره كلي براي بخشودگي بين فردي و سه نمره براي خرده مقياسهاي آن بدست مي آيد. براي ماده هاي 19،20،21،22،23،24،25 نمره گذاري به شكل كاملاً مخالف (1نمره)، مخالف (2نمره)، موافق (3نمره) و كاملاً موافق (4نمره) انجام مي شود. بقيه ماده ها به شكل معكوس نمره گذاري مي شوند. بدين ترتيب حداكثر نمره براي كل مقياس 100 و حداقل 25 مي باشد. كسب نمره بالاتر در اين مقياس نشان دهنده توانايي بالا براي بخشودن خطاي ديگران است.
 • رفرانس: احتشام زاده، پروين؛ احدي، حسن؛ عنايتي، مير صلاح الدين؛ مظاهري، محمدمهدي و حيدري، عليرضا (1387). رابطه برونگرايي، روان نژندگرايي، بخشودگي و راهبردهاي مقابله اسلامي با شادكامي در دانشجويان دانشگاههاي اهواز در سال 1387 . مجله دانش و پژوهش در روان شناسي كاربر