آزمون رياضي ايران كي مت


Iran Key Math Diagnostic Test


 • عنوان فارسی: آزمون رياضي ايران كي مت
 • عنوان انگلیسی: Iran Key Math Diagnostic Test
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: رياضي- كي مت- ايران
 • کاربرد: شناسايي دانش آموزان با نارسايي هاي ويژه يادگيري رياضي
 • سازنده: كنولي، ناچي من و پريچت Connolly فرم ترجمه شده: محمد اسماعيل و هومن
 • سال ساخت: 1976 1381
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس: حوزه مفاهيم اساسي: از سه آزمون فرعي تشكيل مي شود: شمارش، اعداد گويا و هندسه حوزه عمليات: جمع، تفريق، ضرب، تقسيم و محاسبه ذهني حوزه كاربست: اندازه گيري زمان و پول، تخمين، تحليل داده ها و حل مسئله (استكي و همكاران، 1386) بطور كلي اين آزمون شامل خرده آزمونها
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذ
 • نحوه نمره گذاری: اين آزمون براي پايه هاي اول تا پنجم دبستان قابل اجراست و در پايه هاي اول و دوم دبستان تمامي خرده ازمونها به جز خرده آزمونهاي ضرب ،‌تقسيم و محاسبه ذهني و اعداد گويا اجرا مي شوند. (خرده آزمون حل مساله نيز در پايه اول دبستان اجرا نمي شود) نكته اساسي در آزمون رياضي ايران كي مت اين است كه درهنگام اجراي آن و به منظور تعيين سطح ورودي دانش آموزان ابتدا از خرده آزمون شمارش شروع مي كنيم . و تا تشكيل سطح پايه و سطح سقفي خرده آزمون شمارش را ادامه مي دهيم و در رابطه با ديگر خرده آزمونها نيز همينطور است . اين آزمون بصورت انفرادي قابل اجرا است و پس از اين كه نمرات دانش آموز در هر يك از خرده آزمونها محاسبه شد و مجموع آنها نيز به دست آمد، بر اساس ميانگين و انحراف استاندارد گروه مرجع كه قبلاً هنجاريابي شده و براي هر پايه موجود است، نمره استاندارد هر دانش آموز به صورت نمره Z گزارش مي شود( گل پرور و همكاران، 1389).
 • رفرانس: محمد اسماعيل، الهه وهومن، حيدرعلي. (1381). انطباق و هنجاريابي آزمون رياضيات ايران كي مت. تهران: انتشارات سازمان آموزش و پرورش كشور. گلپرور، فرشته؛ ميرنسب، ميرمحمود و فتحي آذر، اسكندر (1389). اثربخشي آموزش خودنظارتي توجه بر عملكرد حل مسئله رياضي دانش- آمو
 • آزمون مرجع: Iran Key Math Diagnostic Test
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777پس از ترجمه متن اصلي هنجاريابي آزمون ايران كي مت و طي چندين مرحله نمونه گيري و اجرا در طي سالهاي 1376 تا 1377 سرانجام در سال 1381 اين آزمون توسط محمد اسماعيل و هومن انطباق و هنجاريابي شده است. محمد اسماعيل، الهه وهومن، حيدرعلي. (1381). انطباق و هنجاري
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: پايايي آزمون با استفاده از روش آلفاي كرونباخ برآورد و ميزان آن در پنج پايه بين 84/0 – 80/0 است (محمد اسماعيل و هومن، 1381). محمد اسماعيل، الهه وهومن، حيدرعلي. (1381). انطباق و هنجاريابي آزمون رياضيات ايران كي مت. تهران: انتشارات سازمان آموزش و پرورش كشور.
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر:
 • آزمون مرجع: Iran Key Math Diagnostic Test
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: به منظور روايي همزمان از آزمون WRAT (آزمون رياضي مداد- كاغذي) كه در سال 1936 توسط جوزف جاستاك تهيه و هنجاريابي شده و به دفعات مورد تجديد نظر قرار گرفته است استفاده شده است. همبستگي اين آزمون با آزمون رياضيات ايران كي مت محاسبه و ضريب همبستگي حاصل از پايه
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: اين آزمون توسط كنولي در سال 1988 هنجاريابي شده است( به نقل از رمضاني، 1382). رمضاني، م.(1382 ). تحليل خطاهاي محاسباتي دانش آموزان حساب نارسا. مجله پژوهش در حيطه كودكان استثنايي، شماره4، صفحات 244-223. پايايي آزمون با روش آلفاي كرونباخ 84/0 بدست آمد (وود،
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • توضیح پایایی - فرم های موازی: پايايي آن از طريق دو فرم موازي براي پنج پايه اول تا پنجم محاسبه شده است كه ميزان آن 78/0 تا 84/0 است. Wood, Dorothy Ann; Rosenberg, Michael S.; Carran, Deborah T. (1993). The Effects of Tape-Recorded Self-Instruction Cues on the Mathematics Performance o
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: