انتظار از ازدواج


Marriage Expectation Scale (MES)


 • عنوان فارسی: انتظار از ازدواج
 • عنوان انگلیسی: Marriage Expectation Scale (MES)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: ازدواج- انتظار از ازدواج
 • کاربرد: سنجش نوع انتظار از ازدواج
 • سازنده: جونز و نلسون
 • سال ساخت: 1996
 • تعداد سوال: 40
 • زیر مقیاس: 1.انتظارات بدبينانه 2.انتظارات واقع گرايانه 3.انتظارات ايده¬آل گرايانه
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذ
 • نحوه نمره گذاری: گزاره هاي مقياس انتظارات را در رابطه با سه حيطه ازدواج يعني صميميت، برابري و توافق ارزيابي مي كند. اين مقياس ميزان انتظارات بدبينانه، واقع گرايانه و ايده¬آل گرايانه افراد نسبت به ازدواج را اندازه گيري مي كند (جونز، 1998). پاسخ دهندگان از مقياس 5 درجه اي ليكرت از 1، كاملاً مخالفم تا 5، كاملاً موافقم استفاده مي كنند. بنابراين حداقل نمره 40 و حداكثر آن 200 است. گزاره هاي 4-18-23-28-30-35-38 بطور معكوس نمره گذاري مي شوند. بطور كلي نمرات پايين تر نشان دهنده انتظارات بدبينانه از ازدواج و نمرات بالاتر نشان دهنده انتظار ايده¬آل گرايانه از ازدواج است. نمراتي كه در حد وسط هستند انتظارات واقع گرايانه را نشان مي دهند. پاسخگويي حدود 10 دقيقه زمان مي برد.
 • رفرانس: Jones GD, Nelson ES. Expectations for marriage among college students from intact and non-intact homes. J Divorce Remarriage. 1996; 6(1):171-89. Jones GD. The marriage expectation scale. In: CM. Davis, WL. Yarber, R. Bauserman, G. E. Schreer, and S. L.
 • آزمون مرجع: Marriage Expectation Scale (MES)
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: به منظور بررسي روايي سازه همراه با مقياس انتظار از ازدواج مقياس نگرش نسبت به ازدواج اجرا شد (براتين و روزن، 1998). Brateen TB, Rosen LA. Development and validation of the marital attitude scale. J Divorce and Remarriage. 1998; 29:83-91.
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777چند نفر از اعضاء هيئت علمي متخصص در مشاوره خانواده روايي محتوايي و تطابق فرهنگي اين مقياس را تأييد كردند. Jones GD, Nelson ES. Expectations for marriage among college students from intact and non-intact homes. J Divorce Remarriage. 1996; 6(1):171-89.
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: ديلون (2005) رابطه مثبت معناداري را بين نمرات مقياس رومانتيك گرايي دين و مقياس نگرش عشق به عنوان شواهدي بر روايي همگراي اين پرسشنامه نشان داد. Dillon HN. Family violence and divorce: Effects on marriage expectations. [Dissertation]. East Tennessee State U
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: براي بررسي پايايي، هم از روش همساني دروني و هم بازآزمايي استفاده شد. براي بررسي ثبات از 40 نفر از آزمودني ها خواسته شد كه پس از سه هفته مجدداً به پرسشنامه پاسخ دهند(براتين و روزن، 1998). Brateen TB, Rosen LA. Development and validation of the marital atti
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: جونز و نلسون (1996) براي كل مقياس آلفاي كرونباخ 80/0-79/0 Jones GD, Nelson ES. Expectations for marriage among college students from intact and non-intact homes. J Divorce Remarriage. 1996; 6(1):171-89. همچنين ديلون (2005) ضريب 80/0 را گزارش كرده است. Di
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: