اميدواري نوجوانان HAS))


Hopefulness Scale for Adolescents


 • عنوان فارسی: اميدواري نوجوانان HAS))
 • عنوان انگلیسی: Hopefulness Scale for Adolescents
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: اميدواري- اميدواري نوجوان- مقياس
 • کاربرد: سنجش ميزان احساس مثبت و اميدواري نوجوانان نسبت به آينده
 • سازنده: پاملا هيندز Pamela Hinds
 • سال ساخت: 1985
 • تعداد سوال: 24
 • زیر مقیاس: تك عامل 1.امیدواری نوجوانان
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: با استفاده از مقياس 5 گزينه اي ليكرت از كاملاً موافقم تا كاملاً مخالفم
 • رفرانس: Hinds, P. S. (1988). Adolescent hopefulness in illness and health. Advances in Nursing Science, 10, 79-88.