افكار اضطرابي AnTl


Anxious Thoughts Inventory


 • عنوان فارسی: افكار اضطرابي AnTl
 • عنوان انگلیسی: Anxious Thoughts Inventory
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: افكار- اضطراب
 • کاربرد: سنجش ابعاد مختلف نگراني
 • سازنده: ولز
 • سال ساخت: 1994
 • تعداد سوال: 22
 • زیر مقیاس: 1.فرانگراني 2.اضطراب اجتماعي 3.اضطراب سلامتي
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذ
 • نحوه نمره گذاری: در يك مقياس ليكرت 4 درجه اي نمره گذاري مي شود.تقريباً هرگز=1، گاهي اوقات=2، اغلب=3 و تقريباً هميشه=4
 • رفرانس: Wells, A. (1994). A multidimensional measure of worry: Development and preliminary validation of the Anxious Thoughts Inventory. Anxiety Stress and Coping, 6, 289-299.
 • آزمون مرجع: Anxious Thoughts Inventory
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: ارزش كيسرز مير الكين براي اين تحليل 94/0 بود. اين ميزان نشان دهنده آن است كه ماتريكس همبستگي ماده هاي پرسشنامه براي اجراي تحليل عاملي مناسب است. همچنين ميزان بارتلت 52/5826 بدست آمد (فتي و همكاران، 1389). تحليل عاملي اكتشافي به شيوه مولفه هاي اصلي و روش چ
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: در پ‍ژوهش فتي و همكاران ضريب همبستگي اين پرسشنامه با نمره پرسشنامه اضطراب بك 63/0 گزارش شده است. فتي، لادن؛ موتابي، فرشته؛ مولودي، رضا و ضيايي، كاوه (1389). كفايت روان سنجي نسخه فارسي پرسشنامه كنترل فكر و پرسشنامه افكار اضطرابي در دانشجويان ايراني. مجله ر
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بازآزمايي به فاصله 15 روز براي كل تست 92/0، براي مقياس اجتماعي 82/0، براي مقياس سلامت 75/0 و براي مقياس فرانگراني 78/0 گزارش شده است (فتي و همكاران، 1389). فتي، لادن؛ موتابي، فرشته؛ مولودي، رضا و ضيايي، كاوه (1389). كفايت روان سنجي نسخه فارسي پرسشن
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: در ايران فتي و همكاران در يك نمونه 703نفري از دانشجويان، ضريب آلفاي كرونباخ كل پرسشنامه را 91/0 و براي خرده مقياس فرانگراني 81/0، براي مقياس سلامتي 69/0 و براي مقياس اجتماعي 86/0 گزارش كرده اند. فتي، لادن؛ موتابي، فرشته؛ مولودي، رضا و ضيايي، كاوه (1389).
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: