آزمونهاي استعداد عمومي GATB


General Aptitude Test Batteries


 • عنوان فارسی: آزمونهاي استعداد عمومي GATB
 • عنوان انگلیسی: General Aptitude Test Batteries
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: استعداد- استعداد عمومي- GATB
 • کاربرد: سنجش استعداد
 • سازنده: آزمونهاي استعداد عمومي به وسيله اداره استخدامي آمريكا تدوين شد.
 • سال ساخت: 1947
 • تعداد سوال: جور كردن ابزار 49 سوال جور كردن شكل 36 سوال
 • زیر مقیاس: مجموعه آزمونهای استعداد عمومی‌ (GATB) شامل 6 آزمون است 1. استعداد درك كلامي 2. استعداد عددي 3. تجسم فضايي 4. جور كردن شكل (داراي 7 عامل) 5. جور كردن ابزار (داراي دو عامل ميزان آشنايي با ابزارها و ميزان كاربري آنها)
 • نحوه اجرا: اين مجموعه آزمون شامل دو گروه آزمون متشكل از آزمونهاي عملياتي و مداد- كاغذي مي باشد.
 • نحوه نمره گذاری: در دفترچه راهنماي آزمون، زمان آزمون جور كردن ابزار شش دقيقه و آزمون جور كردن شكل پنج دقيقه در نظر گرفته شده است (عريضي، 1382). در جور كردن شكل، فرد بايد دو شكل مشابه پيدا كرده و آنها را روي پاسخ نامه مشخص نمايد. در جور كردن ابزار نيز فرد بايد دو ابزار مشابه را يافته و آنها را روي پاسخ نامه مشخص كند.
 • رفرانس: عريضي، حميدرضا؛ يزدچي، صفورا؛ خادمي، زرين السادات و عابدي، احمد (1382). هنجاريابي خرده آزمونهاي جور كردن ابزار و شكل مجموعه آزمونهاي استعداد عمومي. فصلنامه تازه هاي علوم شناختي، سال 5، شماره1، صفحات 10-20.