پرسشنامه اجتناب شناختي (CAQ)


Cognitive Avoidance Questionnaire


 • عنوان فارسی: پرسشنامه اجتناب شناختي (CAQ)
 • عنوان انگلیسی: Cognitive Avoidance Questionnaire
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: اجتناب- اجتناب شناختي- CAQ
 • کاربرد: سنجش اجتناب شناختي
 • سازنده: سكستون و داگاس
 • سال ساخت: 2004
 • تعداد سوال: 25
 • زیر مقیاس: 1.واپس زني افكار نگران كننده 1، 2، 5، 6، 14 2.جانشيني افكار مثبت به جاي افكار نگران كننده 4، 11، 17، 20، 25 3.استفاده از توجه بر گرداني براي قطع روند نگراني (حواس پرتي) 8، 10، 12، 13، 21 4.اجتناب از موقعيت ها و فعاليت هاي فعال ساز افكار نگران كننده 7،
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذ
 • نحوه نمره گذاری: پرسشنامه در مقياس ليكرت 5 درجه اي نمره گذاري مي شود. از كاملاً غلط=1 تا كاملاً درست=5 اين پرسشنامه در قالب 25 گويه، پنج راهبرد اجتناب شناختي را مي سنجد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Cognitive Avoidance Questionnaire
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: ضريب اعتبار آزمون از طريق ضريب همبستگي با سياههْ فرونشاني فكر خرس سفيد برابر 48/0 بدست آمد (بساك نژاد و همكاران، 1389). بساك نژاد، سودابه؛ معيني، نصراله و مهرابي زاده هنرمند، مهناز (1389). رابطه پردازش پس رويدادي و اجتناب شناختي با اضطراب اجتماعي در دانشج
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: در پژوهش حميد پور، اندوز و اكبري (گزارش نهايي در دست تهيه) پايايي بازآزمايي (در فاصله 2 ماه) برابر 80/0 براي اين مقياس بدست آمد(به نقل از محمودعليلو، 1389). حميدپور، ح. اندوز، ز. (گزارش نهايي در دست تهيه). ويژگيهاي روانسنجي مقياس عدم تحمل بلاتكليفي (IUS
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: در پژوهش حميد پور، اندوز و اكبري (گزارش نهايي در دست تهيه) ضريب آلفاي كرونباخ برابر 86/0 بدست آمد(به نقل از محمودعليلو، 1389). ضريب پايايي اين مقياس به روش آلفاي كرونباخ در كل آزمودنيها براي نمره كل اجتناب شناختي برابر 91/0 و به ترتيب براي خرده خرده مقياس
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: