بهزيستي معنوي (فرم بلند)


Spiritual well-being scale


 • عنوان فارسی: بهزيستي معنوي (فرم بلند)
 • عنوان انگلیسی: Spiritual well-being scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: معنوي- بهزيستي
 • کاربرد: سنجش ميزان بهزيستي معنوي
 • سازنده: دهشیری و همکاران
 • سال ساخت: 1388
 • تعداد سوال: 40
 • زیر مقیاس: 1. ارتباط با خدا 2. ارتباط با خود 3. ارتباط با ديگران 4. ارتباط با طبيعت
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذ
 • نحوه نمره گذاری: 1. ارتباط با خدا (2-9-13-16-19-23-29-32-35-38) 2. ارتباط با خود (4-7-11-14-21-25-27-31-36-40) 3. ارتباط با ديگران (1-5-8-12-15-18-22-28-34-37) 4. ارتباط با طبيعت (3-6-10-17-20-24-26-30-33-39) شامل 40 سوال با مقیاس لیکرت 5 درجه¬ای از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم است. با اجرای پرسشنامه نمره 4 خرده مقیاس بدست می¬آید و با جمع نمرات 40 سوال نمره کل بهزیستی معنوی بدست می¬آید. نمره گذاری سوالات از 1 تا 5 است به این صورت که گزینه کاملا مخالفم نمره 1 و به ترتیب گزینه کاملا موافقم نمره 5 می¬گیرد.
 • رفرانس: دهشيري، غلام رضا؛ جعفري، عيسي؛ سهرابي، فرامرز و نجفي محمود (1388). رابطه بين بهزيستي معنوي و سلامت رواني دانشجويان. پژوهش هاي مشاوره (تازه ها و پژوهش هاي مشاوره)، سال هشتم، شماره31، صفحات 65-78.
 • آزمون مرجع: Spiritual well-being scale
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: همبستگي مثبت و معني‌دار نمرات پرسشنامه با نمرات مقياس بهزيستي معنوي، مقياس رضايت از زندگي، ازمون دينداري معبد نشانگر روايي همگراي پرسشنامه بود. همچنين همبستگي منفي و معني‌دار نمرات پرسشنامه با نمرات اختلال رواني نشانگر روايي واگراي پرسشنامه بود. همچنين نت
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب پايايي بازآزمايي كل پرسشنامه86 /0 و خرده مقياس‌هاي آن به ترتيب 81/0، 89/0، 81/0، و 80/0 بود. دهشيري، غلام رضا؛ جعفري، عيسي؛ سهرابي، فرامرز و نجفي محمود (1388). رابطه بين بهزيستي معنوي و سلامت رواني دانشجويان. پژوهش هاي مشاوره (تازه ها و پژوهش هاي مشا
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب آلفاي كرونباخ كل پرسشنامه 94/0 و ضرايب آلفاي خرده مقياس‌ها به ترتيب برابر با 93/0، 92/0، 91/0 و 85/0 بود (دهشيري و همكاران، 1388).دهشيري، غلام رضا؛ جعفري، عيسي؛ سهرابي، فرامرز و نجفي محمود (1388). رابطه بين بهزيستي معنوي و سلامت رواني دانشجويان. پژوه
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: