پرسشنامه عدم تحمل بلاتكليفي (IUS)


Intolerance of Uncertainty


 • عنوان فارسی: پرسشنامه عدم تحمل بلاتكليفي (IUS)
 • عنوان انگلیسی: Intolerance of Uncertainty
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: عدم تحمل- بلاتكليفي- IUS
 • کاربرد: سنجش ميزان تحمل افراد در برابر موقعيت هاي نامطمئن و حاكي از بلاتكليفي
 • سازنده: فريستون و همكاران
 • سال ساخت: 1994
 • تعداد سوال: 27
 • زیر مقیاس: عدم تحمل بلاتكليفي چهار عامل را در تمايز افراد مضطرب از افراد سالم مهم ميداند: توانايي كم تحمل موقعيتهاي مبهم، باورهاي مثبت درباره ي نگراني، اجتناب شناختي و جهتگيري منفي به مشكل.
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذ
 • نحوه نمره گذاری: اين مقياس در طيف ليكرت 5 گزينه اي نمره گذاري مي شود. از 1= كاملاً غلط تا 5= كاملاً درست. جملات اين پرسشنامه نوع واكنش افراد در برابر بلاتكليفي هاي زندگي را توضيح مي دهند.
 • رفرانس: Freeston MH, Rheaume J Letarte H, Dugas MJ., Ladouceur R. (1994).Why do people worry? Pers Indiv Differ, 17: 791-802.
 • آزمون مرجع: Intolerance of Uncertainty
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - ظاهری: اعتبار صوري اين مقياس توسط ابراهيم زاده (2006) مطلوب گزارش شد. Ebrahimzadeh Z. The study of cognitive beliefs, perfectionism and social problem solving ability according to uncertainty levels among OCD and MDD. Dissertation inMA. ArdabilUniversity, 2006 (
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: تحليل عاملي 4 عامل را براي اين مقياس بدست آورده است. حميدپور، ح. اندوز، ز. (گزارش نهايي در دست تهيه). ويژگيهاي روانسنجي مقياس عدم تحمل بلاتكليفي (IUS) ، پرسشنامه چرا نگراني- 2 (WWQ-II)، جهتگيري منفي به مشكل ، (NPOQ)، پرسشنامه اجتناب شناختي(CAQ) و پرسشنام
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: در پژوهش حميد پور، اندوز و اكبري (گزارش نهايي در دست تهيه) پايايي بازآزمايي (در فاصله 3 هفته) برابر 76/0 براي اين مقياس بدست آمد (به نقل از محمودعليلو و همكاران، 1389). محمود علي لو، مجيد؛ شاه جويي، تقي و هاشمي، زهره (1389). مقايسه عدم تحمل بلاتكليفي، ا
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: در پژوهش حميد پور، اندوز و اكبري (گزارش نهايي در دست تهيه) ضريب آلفاي كرونباخ برابر 88/0 بدست آمد (به نقل از محمودعليلو و همكاران، 1389). محمود علي لو، مجيد؛ شاه جويي، تقي و هاشمي، زهره (1389). مقايسه عدم تحمل بلاتكليفي، اجتنابشناختي، جهتگيري منفي به مشكل
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: