خودكارآمدي در عملكرد باليني دانشجويان پرستاري


clinical performance self-efficacy scale for nursing students


 • عنوان فارسی: خودكارآمدي در عملكرد باليني دانشجويان پرستاري
 • عنوان انگلیسی: clinical performance self-efficacy scale for nursing students
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: خودكارآمدي- عملكرد باليني- پرستاری- ابزار
 • کاربرد: سنجش خودكارآمدي عملكرد باليني براي دانشجويان پرستاري
 • سازنده: فاطمه چراغي
 • سال ساخت: 1388
 • تعداد سوال: 37
 • زیر مقیاس: 1.بررسي بيمار 2.تشخيص پرستاري و برنامه ريزي 3.اجراي برنامه مراقبتي 4.ارزشيابي برنامه مراقبتي
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: 37 عبارت در مقياس ليكرت 11 درجه اي (0%، 10%، 20%، 30%، 40%، 50%، 60%، 70%، 80%، 90%، 100%) و 4 حيطه تدوين شده است. عدد 100% نمايانگر اطمينان كامل به انجام وظيفه است و عدد 0% نمايانگر آنست كه اطمينان داريد قادر به انجام آن وظيفه نيستيد.
 • رفرانس: چراغي، فاطمه؛ حسني، پرخيده؛ يغمائي، فريده و علوي مجد، حميد (1388). تدوين و روان سنجي ابزار خودكارآمدي عملكرد باليني دانشجويان پرستاري. فصلنامه پايش، سال نهم، شماره اول، صفحات 60-51.