زمینه یابی ارزش های ادواری شوارتز


Schwartz Values Survey (SVS)


 • عنوان فارسی: زمینه یابی ارزش های ادواری شوارتز
 • عنوان انگلیسی: Schwartz Values Survey (SVS)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: تیپ ارزشی – ارزش های ادواری- ارزش غایی و ابزاری
 • کاربرد: سنجش ارزش های جمع گرایانه و فردگرایانه فرد
 • سازنده: شوارتز
 • سال ساخت: 1992
 • تعداد سوال: 57
 • زیر مقیاس: 1سنت گرایی- 2هم نوایی- 3امنیت- 4قدرت-5 برانگیختگی- 6لذت گرایی- 7موفقیت- 8خوداتکایی- 9جهان گرایی- 10 خیرخواهی
 • نحوه اجرا: قلم کاغذی، خودگزارشگر
 • نحوه نمره گذاری: لیکرت 7 درجه ای مخالف ارزش هاي من=1- ، بي اهميت=0، كم اهميت=1، نسبتاً مهم=2، مهم=3، خيلي مهم=4، عالي=5 خير خواهي=25-36-38-39-43-47-48-51-52-56-57 قدرت=2-8-17-19-40 جهان گرايي=1-18-21-23-28-53-54-55 امنيت=3-5-10-15-16-32-50 هم نوايي=7-14-33-41 سنت=6-13-24-29-37-44 خوداتكايي=4-9-11-22-34-45 لذت گرايي=20-49 موفقيت=27-31-35-42-46 برانگيختگي=12-26-30
 • رفرانس: دلخموش، محمد تقی. سلسله مراتب ارزشی دانشجویان ایرانی. فصلنامه روانشناسی تحولی. ش8. تابستان 85. ص 299 Shalom H. Schwartz and Anat Bardi ; Value Hierarchies Across Cultures: Taking a Similarities Perspective; Journal of Cross-Culture Psychology 2001; 32; 28
 • آزمون مرجع: Schwartz Values Survey (SVS)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: اعتبار پرسشنامه ارزش هاي شوارتز از طريق محاسبه همبستگي انواع ارزش هاي شوارتز با ارزش هاي روكيچ بررسي شد كه نشان دهنده وجود همبستگي معنادار بين ارزشهاي روكيچ و شوارتز بود (كاظمي، 1385). كاظمي، مليحه سادات (1385). بررسي رابطه بين متعلقاتمهم نظام ارزشي و نگر
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • توضیح پایایی - اسپیرمن براون: اسپيرمن براون با طول مساوي 77/0 و با طول نامساوي 77/0 بدست آمد.
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي SVS در يك نمونه شامل 120 دانشجو از طريق روش باز آزمون به فاصله دو هفته مورد تأييد قرار گرفت (دلخموش، 1385). دلخموش، محمد تقی. سلسله مراتب ارزشی دانشجویان ایرانی. فصلنامه روانشناسی تحولی. ش8. تابستان 85. ص 299
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب آلفاي مقياسهاي پرسشنامه روي دانش آموزان تهراني به شرح زير بدست آمد: خير خواهي=66/0، سنت گرايي=48/0، همنوايي=59/0، امنيت=69/0، قدرت=48/0، برانگيختگي=36/0، لذت گرايي=29/0، موفقيت=35/0خوداتكايي=49/0، جهان گرايي=65/0 و ضريب آلفاي كل مقياس 91/0 بدست آمد.
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: ضريب آلفا بر اساس روش تنصيف براي بخش اول 71/0 و براي بخش دوم 75/0 محاسبه شده است.
 • توضیحات دیگر: