راهنمای مقیاس ارزیابی رابطه مادر- کودک


Mother-Child Relationship Evaluation (MCRE)


 • عنوان فارسی: راهنمای مقیاس ارزیابی رابطه مادر- کودک
 • عنوان انگلیسی: Mother-Child Relationship Evaluation (MCRE)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: رابطه مادر و کودک، چگونگی رابطه مادر و فرزندانش
 • کاربرد: براورد عینی از رابطه یک مادر و کودک، ارتباط بین نگرش های مادرانه و درک از خود
 • سازنده: رابرت. ام. راس
 • سال ساخت: 1961
 • تعداد سوال: 48
 • زیر مقیاس: 4سبک: پذیرش فرزند، بیش حمایتگری، سهل گیری، طرد فرزند
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی - خودگزارشگر
 • نحوه نمره گذاری: لیکرت 5 درجه ای هر مقياس داراي 12 عبارت است كه مجموعاً 48 عبارت نمره گذاري مي شود. عبارات 1 تا 39: كاملاً موافقم=5، موافقم=4، نمي توانم تصميم بگيرم=3، مخالفم=4، كاملاً مخالفم=1 عبارات 40 الي 48: كاملاً موافقم=1، موافقم=2، نمي توانم تصميم بگيرم=3، مخالفم=4، كاملاً مخالف=5 پذيرش=48-47-46-45-44-43-42-41-40-38-35-11 حمايت بيش از حد=33-28-26-25-22-16-12-9-6-5-3-1 سهل گيري بيش از حد=39-37-36-34-31-29-24-19-18-15-14-7 طرد=32-30-27-23-21-20-17-13-10-8-4-2
 • رفرانس: ضمیری، راضیه.1384. بررسی رابطه بین نوع زایمان ورابطه عاطفی کودک و مادر در دختران مقطع پیش دبستانی. دانشگاه آزاد واد رودهن Robert, M. Roth.(1961). Manual the Mother-Child Relationship Evaluation. Published By A Division of Manson Western Corporation.
 • آزمون مرجع: Mother-Child Relationship Evaluation (MCRE)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: ميانگين ضريب همبستگي بين مقياس پذيرش و مقياس هاي عدم پذيرش 55/0- بدست آمد (ضميري، 1384). ضمیری، راضیه (1384). بررسی رابطه بین نوع زایمان ورابطه عاطفی کودک و مادر در دختران مقطع پیش دبستانی. دانشگاه آزاد واحد رودهن
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضميري (1384) آزمون را بر روي 30 نفر انجام داد و نتايج زير را براي آلفاي كرونباخ زير مقياسها بدست آورد: پذيرش فرزند=77/0، طرد فرزند=72/0، سهل گيري افراطي=71/0 و بيش حمايتگري=78/0 ضمیری، راضیه (1384). بررسی رابطه بین نوع زایمان ورابطه عاطفی کودک و مادر در د
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: همبستگي هاي گشتاوري پيرسون در نمرات مقياس نيمه نخست در برابر نيمه دوم بصورت زير بدست آمد: پذيرش فرزند=57/0، بيش حمايتگري=53/0 و سهل گيري افراطي=41/0 ضمیری، راضیه (1384). بررسی رابطه بین نوع زایمان ورابطه عاطفی کودک و مادر در دختران مقطع پیش دبستانی. دانشگ
 • توضیحات دیگر: