چک لیست ارزیابی شدت علائم اختلال مانيا


Manic symptoms checklist


 • عنوان فارسی: چک لیست ارزیابی شدت علائم اختلال مانيا
 • عنوان انگلیسی: Manic symptoms checklist
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: اختلال دوقطبی، مانیا
 • کاربرد: سنجش علائم مانیا در بیماران بستری مبتلا به اختلال دوقطبی نوع1
 • سازنده: هادی رزم یار
 • سال ساخت: 1388
 • تعداد سوال: 20
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: قلم کاغذی، فردی
 • نحوه نمره گذاری: لیکرت 4 درجه ای عبارات از صفر تا 3 امتياز دارند و كمترين نمره صفر و بيشترين نمره 60 است. اين پرسشنامه شدت مانيا را در بيماران دو قطبي به 3 دسته دسته بندي مي كند: كم يا خفيف: نمره 20-1 نسبتاً شديد: نمره 40-21 بسيار شديد: 60-41
 • رفرانس: رهنما، هاله، رزمیار، هادی. مقاله پایان نامه ارشد،88. اثریک برنامه تمرین هوازی برعلائم اختلال دوقطبی نوع1 وعوامل بیوشیمیایی مرتبط دربیماران بستری واقع دربیمارستان روانی ابن سیناشهرمشهد. دانشگاه تربیت معلم سبزوار.