آزمون ماتريسهای پيشرونده ريون(بزرگسالان و کودکان)


Raven Progressive Matrices Test


 • عنوان فارسی: آزمون ماتريسهای پيشرونده ريون(بزرگسالان و کودکان)
 • عنوان انگلیسی: Raven Progressive Matrices Test
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: هوش - سنجش هوش- آزمونهای هوشی - Intelligence -Intelligence Tests- - intelligence assessment
 • کاربرد: برای سنجش هوش عمومی(عامل G)
 • سازنده: ريون
 • سال ساخت: نسخه اوليه فرم اول در سال 1938تهيه شده و در سال 1947 تصحيح شددر سال 1956 هم در ترتيب اصلي سوالات و گزينه هاي آن تجديدنظر به عمل آمد ولي هيچگونه تغييري در جوابهاي صحيح سوالات صورت نگرفت، فرم دوم آزمون در سال 1947 تهيه شده و از آن موقع تا كنون هيچگونه تغيير
 • تعداد سوال: داراي سه فرم مي باشد.فرم اول آزمون ماتريسهاي پيشرونده معيار(standard progressive matrices test) است كه داراي 60 ماتريس يا تصوير است و به 5 سري 12 تايي تقسيم شده است.فرم دوم آزمون ماتريسهاي پيشرونده رنگي(colored progressive matrices) است كه 36 تصوير دارد و
 • زیر مقیاس: پنج گروه 12 تايی که سطح دشواری آنها اندک اندک افزايش پيدا می کند.
 • نحوه اجرا: هم بصورت فردی و هم بصورت جمعی
 • نحوه نمره گذاری: طبق کليد پرسشنامه نمره داده شده و سپس نمره خام فرد با جدول هنجار مقايسه شده و سپس ميزان هوشبهر فرد محاسبه می شود.
 • رفرانس: 1- دفتر مشاوره و تحقيق وزارت آموزش و پرورش 1373- هنجاريابی آزمون هوشی مدرج ريون – فرم 2 – گزارش منتشر نشده2- براهنی،م – اصغرزاده امين ،ص – رضوی خسروشاهی،ع – شمالی،ر – خميری،ط -1371 – هنجاريابی آزمون ماتريسهای پيشرونده ريون در کودکان 5 تا 11 ساله تهرانی –
 • آزمون مرجع: Raven Progressive Matrices Test
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: 1)روايي آزمون ريون با آزمون بندر گشتالت 36/0 تا 60/0 گزارش شده است.(براهني،م – اصغرزاده امين ،ص – رضوي خسروشاهي،ع – شمالي،ر – خميري،ط -1371 – هنجاريابي آزمون ماتريسهاي پيشرونده ريون در كودكان 5 تا 11 ساله تهراني – اولين كنگره روانپزشكي ورانشناسي دانشگاه ع
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: 1) در مطالعه براهني و همكاران1371 دامنه ضرايب پايايي بازآزمايي اين آزمون از 69/0 تا 91/0 و نيز ضرايب پايايي تنصيف از 81/0 تا 93/0 بوده است.( براهني،م – اصغرزاده امين ،ص – رضوي خسروشاهي،ع – شمالي،ر – خميري،ط -1371 – هنجاريابي آزمون ماتريسهاي پيشرونده ريون
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)در پژوهشي كه توسط مهرابي زاده هنرمند و همكاران 1379 بر روي 340 دانش آموز انجام شد ضريب آلفاي كرونباخ،تنصيف و باز آزمايي(بعد از پنج ماه) به ترتيب برابر با 93/0 – 90/0 و 88/0 بدست آمد.(مهرابي زاده هنرمند،م – ابوالقاسمي،ع – نجاريان، ب – شكركن،ح 1379 – بررس
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: 1)فتحي 1385 در پژوهش خود كه بر روي 2466 دانش آموز(1283 نفر پسر و 1183 نفر دختر) انجام شد پايايي آزمون ريون رااز دو نيمه كردن تست حداقل 90/0گزارش كرده است. (فتحي،غلامرضا،1385 ، شيوع اختلالات يادگيري دانش آموزان مقطع ابتدايي استان لرستان .) 2)چاپاري در پژوه
 • توضیحات دیگر: 0