پرسشنامه انگیزش درونی(IMI)


Intrinsic Motivation Inventory


 • عنوان فارسی: پرسشنامه انگیزش درونی(IMI)
 • عنوان انگلیسی: Intrinsic Motivation Inventory
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: انگیزه درونی ، خودگردانی
 • کاربرد: ارزیابی انگیزه درونی فعالیت مربوط به اهداف آزمودنی ها
 • سازنده: ريان Ryan
 • سال ساخت: 1982
 • تعداد سوال: 45
 • زیر مقیاس: علاقه/لذت، شایستگی درک شده، تلاش/اهمیت، احساس تنش/فشار، انتخاب درک شده، ارزش/سودمندی، برقراری ارتباط
 • نحوه اجرا: قلم کاغذی و خودگزارشگری
 • نحوه نمره گذاری: لیکرت 7 درجه ای ابتدا عبارات معكوس را نمره گذاري كنيد، سپس مجموع نمرات هريك از زير مقياس را با محاسبه ميانگين نمرات محاسبه كنيد. طيف پاسخ ها شامل اصلاً درست نيست=1 تا كاملاً درست است=7. كمترين امتياز بدست آمده 45 و بيشترين امتياز 315 خواهد بود. عبارات معكوس: 3-4-13-15-18-19-21-25-26-27-28-30-38-39-42-43 4 نسخه ديگر از اين مقياس با تعداد سؤالات متفاوت و زير مقياسهاي متفاوت نيز موجود است
 • رفرانس: رضاخانی، سیمین دخت. بررسی انگیزه درونی و بیرونی پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی رودهن. نشریه اندیشه های تازه در علوم تربیتی. شماره 6. بهار 86. صفحه 85 Ryan, R. M. (1982). Control and information in the intrapersonal sphere: An
 • آزمون مرجع: Intrinsic Motivation Inventory
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777روايي محتوايي مقياس توسط چند نفر از اعضاء هيئت علمي رشته روان شناسي و مشاوره مورد تأييد قرار گرفت. رضاخانی، سیمین دخت. بررسی انگیزه درونی و بیرونی پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی رودهن. نشریه اندیشه های تازه در علوم تربیتی. ش
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب آلفاي كرونباخ براي انگيزه دروني در فرم ايراني 83/0 بدست آمد. رضاخانی، سیمین دخت. بررسی انگیزه درونی و بیرونی پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی رودهن. نشریه اندیشه های تازه در علوم تربیتی. شماره 6. بهار 86. صفحه 85
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: