اندازه گيري بهداشت رواني


mental health scale


 • عنوان فارسی: اندازه گيري بهداشت رواني
 • عنوان انگلیسی: mental health scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: بهداشت- بهداشت رواني
 • کاربرد: ارزيابي وضعيت بهداشت رواني مثبت و منفي
 • سازنده: اميديان
 • سال ساخت: 1387
 • تعداد سوال: 46
 • زیر مقیاس: 1.وضعيت مثبت بهداشت رواني 2.وضعيت منفي بهداشت رواني
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذ
 • نحوه نمره گذاری: اين پرسشنامه داراي دو بعد مثبت (وجود وي‍ژگي هاي مرتبط با احساس رضايت از زندگي) و منفي (وجود مشكلات رواني و احساس نارضايتي) است. اين گويه ها در مقياس ليكرت پنج درجه اي براي تعيين وضعيت فرد در رابطه با هر گويه آماده شدند.
 • رفرانس: اميديان، مرتضي و علوي لنگرودي، سيد كاظم (1387). بررسي مقدماتي اعتبار و پايايي ابزاري جديد براي اندازه گيري بهداشت رواني. فصلنامه دانشور رفتار. سال پانزدهم، شماره 31، صفحات 39 -48.
 • آزمون مرجع: mental health scale
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: از روش تحليل عامل براي استخراج دو عامل از مجموع گويه ها استفاده شد. آزمون كرويت بارتلت مقدار ضريب 899/0 را نشان داد كه كفايت نمونه گيري را تاييد مي كرد. براي تاييد برازش مدل از روش تحليل عامل تأييدي استفاده شد كه برازش مدل را بصورت ضعيف تأييد كرد (اميديان
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: جهت محاسبه ضرايب پايايي از روش آلفاي كرونباخ و روش گاتمن استفاده گرديد. ضرايب پايايي بدست آمده بين 86/0 تا 92/0 بدست آمد. ضرايب بدست آمده در روش گاتمن براي گويه هاي مثبت بين 81/0 تا 95/0 و براي گويه هاي منفي بين 84/0 تا 90/0 بدست آمد (اميديان و علوي لنگرو
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: