نگرش والدين و دختران نوجوانشان در مورد نقش گروه همسال نوجوان در تصميم گيری آنها


نگرش والدين و دختران نوجوانشان در مورد نقش گروه همسال نوجوان در تصميم گيری آنها


 • عنوان فارسی: نگرش والدين و دختران نوجوانشان در مورد نقش گروه همسال نوجوان در تصميم گيری آنها
 • عنوان انگلیسی: نگرش والدين و دختران نوجوانشان در مورد نقش گروه همسال نوجوان در تصميم گيری آنها
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Peer group, Age group, Adolescent, Attitude decision making
 • کاربرد: بعد شناختی و عاطفی نگرش والدين در مورد نقش گروه همسال نوجوان و تصميم‌گيری آن‌ها.بعد شناختی و عاطفی نگرش دختران در مورد نقش گروه همسال نوجوان و تصميم‌گيری آن‌ها
 • سازنده: اختر ابراهيمی
 • سال ساخت: 1368
 • تعداد سوال: 18 سوال پرسشنامه دختران و 18 سوال پرسشنامه والدين
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی، فردی
 • نحوه نمره گذاری: ليکرت سه گزينه‌ای (موافق، بی‌نظر، مخالف) که به ترتيب 1، صفر و 1- نمره‌گذاری می‌شوند
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: نگرش والدين و دختران نوجوانشان در مورد نقش گروه همسال نوجوان در تصميم گيری آنها
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوي توسط متخصصين تاييد شده.(ابراهيمي،1368) ابراهيمي،اختر(1368).بررسي و مقايسه نگرش والدين و نوجوانان دختر در مورد نقش گروه همسال نوجوانان در تصميم گيري نوجوانان شهر تهران.كارشناس ارشد پرستاري. دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني ايران.
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب پايايي بيش از 95/0 درصد بوده. (ابراهيمي،1368) ابراهيمي،اختر(1368).بررسي و مقايسه نگرش والدين و نوجوانان دختر در مورد نقش گروه همسال نوجوانان در تصميم گيري نوجوانان شهر تهران.كارشناس ارشد پرستاري. دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني ايران. دانش
 • توضیحات دیگر: 0