نگرش والدين


نگرش والدين


 • عنوان فارسی: نگرش والدين
 • عنوان انگلیسی: نگرش والدين
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Parent-child relation, Parents, Attitude
 • کاربرد: نگرش مادر نسبت به تربيت کودک، ارتباط مادر و کودک و ارتباط با همسر
 • سازنده: طبايی
 • سال ساخت: 1368
 • تعداد سوال: 30 سوال 3 گزينه‌اي
 • زیر مقیاس: براساس سه معيار ارتباط سلسطه‌جويی، برابرخواهی و آسانگيری
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی، هر فرد از بين سه جواب يک جواب را بايد انتخاب می‌کرد
 • نحوه نمره گذاری: معيار سنجش در اين پرسشنامه، تعداد جواب‌هايی بود که به 30 سوال داده‌ بودند بدين ترتيب که از سه جواب برای هر سوال يک جواب براساس معياربرابرخواهی و يک جواب براساس معيار آسانگيری طرح شده بود که به طور متناوب در هر سوال گنجانده شده بود.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: نگرش والدين
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوايي به نظر متخصص.(طبايي،1368) طبايي،سكينه(1368).مقايسه نگرش مادران كودكان بهنجار و كودكان ناسازگار در مورد چگونگي ارتباط با كودك در شهر تهران.پايان نامه كارشناسي ارشد پرستاري رواني. دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي-درماني ايران.دانشكده انس
 • توضیحات دیگر: 0