نگرش و نظر خانواده‌ها نسبت به نيازهای بيماران و خانواده‌هايشان


نگرش و نظر خانواده‌ها نسبت به نيازهای بيماران و خانواده‌هايشان


 • عنوان فارسی: نگرش و نظر خانواده‌ها نسبت به نيازهای بيماران و خانواده‌هايشان
 • عنوان انگلیسی: نگرش و نظر خانواده‌ها نسبت به نيازهای بيماران و خانواده‌هايشان
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Attitude, Patient, Patient Rights, Patient care Family
 • کاربرد:
 • سازنده: ابوالفضل شيرازی زمانی
 • سال ساخت: 1377
 • تعداد سوال: اين پرسشنامه 2 بخش دارد.
 • زیر مقیاس: بخش اول: 47 سؤال شامل اطلاعات دموگرافيک در روند اقدامات انحام شده .بخش دوم: 27 سؤال مربوط به نيازهای بيمار و خانواده، نگرش نسبت به بيماران، آگاهی خانواده از نام بيماری و علل آن، دسترسی به متخصصين بهداشت روان، بيمه و مشکلات مربوط و نيازهای آموزشی بيماران و
 • نحوه اجرا: خودگزارشگر، فردی، مصاحبه نيمه ساخت يافته
 • نحوه نمره گذاری: تحليل محتوايی
 • رفرانس: