نگرش نسبت به روان‌پزشکی


نگرش نسبت به روان‌پزشکی


 • عنوان فارسی: نگرش نسبت به روان‌پزشکی
 • عنوان انگلیسی: نگرش نسبت به روان‌پزشکی
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Attitude, Psychiatry
 • کاربرد: سنجش نگرش
 • سازنده: حوريه محقق
 • سال ساخت: 75-1374
 • تعداد سوال: 42 عبارت (30 عبارت نگرش مثبت و 12 عبارت نگرش منفي)
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: ليکرت 3 گزينه‌ای (موافق، بی‌نظر، مخالف.) عبارات براساس مقياس ليکرت نمره ‌گذاری شدو بدين‌ترتيب که برای عباراتی که نگرش مثبت را مطرح می‌کردند، گزينه‌های موافق، بی‌نظر و مخالف به ترتيب نمرات 3 و 2 و 1 را دريافت کرده و برای عباراتی که نگرش منفی را مطرح می‌کردند، گزينه‌های موافق، بی‌نظر، مخالف به ترتيب نمرات 1 و 2 و 3 دريافت می‌کردند. پاسخ‌دهندگان برای هر عبارت فقط حق انتخاب يک گزينه را داشتند. به اين ترتيب مجموع امتيارات کسب شده حداکثر 126 و حداقل 42 می‌باشد
 • رفرانس: