ازمون SRQ - 24


Self rating Questionnaire`


 • عنوان فارسی: ازمون SRQ - 24
 • عنوان انگلیسی: Self rating Questionnaire`
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: خود سنجی - سنجش خود - خود- پرسشنامه - self assessment- self -questionnaire
 • کاربرد: شناسايی علائم شايع در بين بيماران روانی
 • سازنده: هاردينگ و همکاران
 • سال ساخت: 1980
 • تعداد سوال: 24
 • زیر مقیاس: 20 سوال نخست برای اختلالات غير روانپريشی و 4 پرسش برای اختلالهای روانپزشکی
 • نحوه اجرا: فردی
 • نحوه نمره گذاری: پرسشهاييکه پاسخ مثبت دريافت کرده اند 1 نمره می گيرند و برای پرسشهايی که پاسخ منفی به آنها داده شده نمره ای داده نمی شود. بهترين نمره برش عدد 7 است.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Self rating Questionnaire`
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: همبستگي دو ابزار SCL 90 ,GHQ با پرسشنامه SRQ – 24 به ترتيب برابر با 73/0 و 76/0 دمي باشد. (صادقي ،خ – صابري،م – عصاره،م – 1379 – همه گيرشناسي بيماريهاي رواني در جمعيت شهري كرمانشاه- مجله انديشه و رفتار شماره 22و23- پاييز و زمستان 79 – صص 25-16
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: سنجش پايايي پرسشنامه به دو روش بازآزمايي و همساني دروني نشان داد كه ضرايب پايايي از بالا تا بسيار بالاست. . (صادقي ،خ – صابري،م – عصاره،م – 1379 – همه گيرشناسي بيماريهاي رواني در جمعيت شهري كرمانشاه- مجله انديشه و رفتار شماره 22و23- پاييز و زمستان 79 – صص
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: سنجش پايايي پرسشنامه به دو روش بازآزمايي و همساني دروني نشان داد كه ضرايب پايايي از بالا تا بسيار بالاست. . (صادقي ،خ – صابري،م – عصاره،م – 1379 – همه گيرشناسي بيماريهاي رواني در جمعيت شهري كرمانشاه- مجله انديشه و رفتار شماره 22و23- پاييز و زمستان 79 – صص
 • توضیحات دیگر: 0