نگرش نسبت به حاملگی ، زايمان و مراقبت از کودکان


نگرش نسبت به حاملگی ، زايمان و مراقبت از کودکان


 • عنوان فارسی: نگرش نسبت به حاملگی ، زايمان و مراقبت از کودکان
 • عنوان انگلیسی: نگرش نسبت به حاملگی ، زايمان و مراقبت از کودکان
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Attitude, Pregnancy, Parturition
 • کاربرد: نشان دهنده نگرش نسبت به حاملگی، زايمان ومراقبت از کودک
 • سازنده: شعله نمازی
 • سال ساخت: 1372
 • تعداد سوال: 18 سوال( 15 سوال آن داراي پاسخهايي با سلسله مراتب سه‌گانه)
 • زیر مقیاس: 1- خواسته يا ناخواسته بودن حاملگی، 2- ميزان نگرانی فرد در ارتباط با زايمان، 3- نگرش فرد نسبت به تاثير تولد کودک در زندگی شغلی و خانوادگی، 4- نگرش نسبت به کودک.
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: در يک مقياس 3 درجه ای: کاملاً‌، در حدمتوسط، اصلاً. از صفر تا دو نمره‌گذاری می‌شود . نمره بالا در اين پرسشنامه نشان‌دهنده نگرش مثبت فرد نسبت به مواد ذکر شده می‌باشد.15 سوال از صفر تا دو نمره‌گذاری می‌شود. سه سوال آن دارای جواب‌های بلی، خير است که به صورت صفر و يک نمره‌گذاری می‌شود.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: نگرش نسبت به حاملگی ، زايمان و مراقبت از کودکان
 • عنوان: فرم اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: روش دوباره سنجي پس از 15 روز روي 30 نفر زن معادل 95/0 محاسبه شد. (نمازي، 1372) نمازي، شعله (1372). بررسي نقش تعدادي از متغيرهاي روانشناختي و دموگرافيك در افسردگي پس از زايمان. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني. انستيتيو روانپزشكي تهران.
 • توضیحات دیگر: 0