نگرش مذهبی


نگرش مذهبی


 • عنوان فارسی: نگرش مذهبی
 • عنوان انگلیسی: نگرش مذهبی
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Religion, Attitude
 • کاربرد: سنجش نگرش مذهبی
 • سازنده: شيرشاهی
 • سال ساخت: 1378
 • تعداد سوال: 40
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: با مقياس 5 درجه‌ای. درجه 1 بيانگر موافقت کامل و درجه 5 بيانگر مخالفت کامل آزمودنی با آن عبارت است. مجموع نمره کل پرسشنامه برای هر فرد از 40 تا 200 می‌تواند متغير باشد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: نگرش مذهبی
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: اعتبار اين آزمون از طريق همبستگي با آزمون آلپورت و دورفون وليندري برابر 80/0 مي‌باشد. اعتباريابي اين پرسشنامه از روش گروههاي شناخته شده است و تفاوت ميانگين بين دو گروه عادي و مذهبي معتبر و معني‌داري است.
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: نگرش مذهبی
 • عنوان: فرم اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب پايايي محاسبه شده براي اين ْآزمون با استفاده از روش‌ بازآزمايي در مورد 50 دانش‌ْآموز با فاصله 10 روز 82/0 گزارش شده است.(به نقل ازحسين زاده،1381) حسين زاده، حسينعلي.(1381). بررسي و مقايسه ميزان تنيدگي مادران دانش آموزان شاهد و غير شاهد و ارتباط آن با
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب آلفاي كرونباخ براي اين پرسشنامه 83/0 بود كه نشان‌دهنده پايايي نسبتاً مطلوب آن است . (به نقل ازحسين زاده،1381) حسين زاده، حسينعلي.(1381). بررسي و مقايسه ميزان تنيدگي مادران دانش آموزان شاهد و غير شاهد و ارتباط آن با نگرش مذهبي آنان و بازسازي و عملكرد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: ضريب پايايي محاسبه شده با استفاده از روش تضعيف معادل 87/0 بوده است.(به نقل ازحسين زاده،1381) حسين زاده، حسينعلي.(1381). بررسي و مقايسه ميزان تنيدگي مادران دانش آموزان شاهد و غير شاهد و ارتباط آن با نگرش مذهبي آنان و بازسازي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان. .
 • توضیحات دیگر: 0