نگرش دانشجويان پرستاری نسبت به بيماری روانی


نگرش دانشجويان پرستاری نسبت به بيماری روانی


 • عنوان فارسی: نگرش دانشجويان پرستاری نسبت به بيماری روانی
 • عنوان انگلیسی: نگرش دانشجويان پرستاری نسبت به بيماری روانی
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Attitude, Mental disorder (Student, Nursing)
 • کاربرد: جهت سنجش فاصله اجتماعی و کليشه‌ای
 • سازنده: سياسی و اسپيرو
 • سال ساخت: 1974
 • تعداد سوال: 20 سؤال فرم اول، 5 سوال سه تايي (جمعاً 15 سؤال) فرم دوم
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: فرم اول ليکرت 5 گزينه‌ای (کاملاً موافقم تا کاملاً‌ مخالفم)، فرم دوم بلی- خير.
 • رفرانس: