نگرش بهورزان


نگرش بهورزان


 • عنوان فارسی: نگرش بهورزان
 • عنوان انگلیسی: نگرش بهورزان
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Attitude, Mental disorders
 • کاربرد: بررسی چگونگی نگرش بهورزان نسبت به بيماری‌های عصبی و روانی وعوامل ايجادکننده آنها
 • سازنده: داوود شامحمدی
 • سال ساخت: 1372
 • تعداد سوال: 29 پرسش بسته و باز
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی – فردی
 • نحوه نمره گذاری: از گزينه‌های آری، خير و نمی‌دانم را در برابر هر يک از پرسشها انتخاب کند. به پاسخهايی که درست انتخاب شده بودند، يک امتياز داده می‌شد. برای پاسخ‌های نادرست و نمی‌دانم، امتيازی محسوب نمی‌شد.
 • رفرانس: