نگرش به بيماری‌هاي روانی


نگرش به بيماری‌هاي روانی


 • عنوان فارسی: نگرش به بيماری‌هاي روانی
 • عنوان انگلیسی: نگرش به بيماری‌هاي روانی
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Attitude, Mental disorder, Community Health Aid Tehran.
 • کاربرد: سنجش نگرش
 • سازنده: زهرا پزشکی قهفرجی
 • سال ساخت: 1369
 • تعداد سوال: 33 سوال. (9 سوال باز و 24 سوال بسته با گزينه‌هاي بلي، خير، نمي‌دانم. در ادامه برخي از سوالات بسته. كلمه چرا اضافه شده تا جواب تصادفي نباشد.
 • زیر مقیاس: 1- آشنايی پرسش‌شونده با بيماری روانی، 2- سنجش آگاهی فرد در شناختن چند نمونه بيماری روانی،‌ 3- شناخت عقايد در زمينه علل، درمان و پيشگيری بيماری روانی، 4- سنجش نگرش، 5- منابع اطلاعاتی و ميزان تمايل در کسب اطلاع از بيماری روانی، 6- اطلاعات دموگرافی.
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی – فردی
 • نحوه نمره گذاری: تجزيه و تحليل سوال به سؤال و با استفاده از خی دو انجام شده است. ظاهراً پرسشنامه نمره کل ندارد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: نگرش به بيماری‌هاي روانی
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوا بررسي شده توسط متخصصين.(پزشكي قهفرخي،1369-70) پزشكي قهفرخي،زهرا(1369-70).بررسي نگرش اهالي چند روستاي شمال تهان در زمينه بيماري رواني . پايان نامه كارشناسي ارشد علوم بهداشتي در رشته بهداشت. دانشگاه علوم پزشكي تهران. دانشكده بهداشت.
 • توضیحات دیگر: 0