آزمون هوش هيجانی بار-آن(EQI)


Emotional Qoutient Inventory


 • عنوان فارسی: آزمون هوش هيجانی بار-آن(EQI)
 • عنوان انگلیسی: Emotional Qoutient Inventory
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Emotions, Affect, Intelligence, Personality
 • کاربرد: جهت اندازه گيری هوش هيجانی
 • سازنده: بار - ان (Bar-on)
 • سال ساخت: 1997
 • تعداد سوال: 133سوال
 • زیر مقیاس: دارای 15 زير مقياس خودآگاهی هيجانی - خودابرازی - عزت نفس - خودشکوفايی - استقلال - همدلی - مسئوليتپذيری اجتماعی - روابط بين فردی - واقع گرايی - انعطافپذيری - حل مسئله - تحمل فشار روانی - کنترل تکانش - خوش بينی - شادمانی
 • نحوه اجرا: فردی
 • نحوه نمره گذاری: ليکرت پنج درجه ای. نمره گذاری از 5 به 1 و در بعضی از سوالات معکوس انجام می گيرد. نمره کل مقياس برابربا مجموع نمرات هر يک از سوالات آن مقياس و نمره کل آزمون برابربا مجموع 15 مقياس می باشد
 • رفرانس: روان تجهيز سينا،1380،آزمون هوش هيجانی بار-ان ترجمه و هنجاريابی راحله سموعی و همکاران – چاپ موسسه تحقيقات علوم رفتاری سينا((روان تجهيز))
 • آزمون مرجع: Emotional Qoutient Inventory
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777نتايج نشان مي دهد كه آزمون در حد مناسبي اعتبار و پايايي دارد . روايي اين پرسشنامه به صورت صوري و محتوايي مورد تاييد نظر كارشناسان و صاحبنظران قرارگرفته است.(روان تجهيز سينا،1380،آزمون هوش هيجاني بار-ان ترجمه و هنجاريابي راحله سموعي و همكاران – چاپ موسس
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دهشيري1381- پايايي اين آزمون را به روش بازآزمايي به فاصله يكماه براي 35 نفر ،74/0 گزارش نمود.براي خرده مقياسهاي تحمل فشار ،كنترل تكانه و انعطافپذيري به ترتيب ضرائب بازآزمايي 90/0 – 84/0 و 82/0 و براي خرده مقياسهاي جرات مندي،مسئوليت پذيري اجتماعي و استقلال
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)در پژوهشي كه بر روي 500 نفر از دانشجويان رشته هاي و سنين مختلف 18 تا 40 سال در دانشگاههاي آزاد و دولتي در اصفهان انجام شد پايايي آزمون از طريق آلفاي كرونباخ براي دانشجويان پسر 74/0 و براي دانشجويان دختر 68/0 و براي كل افراد 93/0 محاسبه گرديد. (روان تجهي
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: كريمي شهري (1385) در پژوهش خود كه بر روي 103 مدير و 303 دبير انجام داد پايايي آزمون را به روش زوج و فرد 88/0 محاسبه نمود.(كريمي شهري،مينا- 1385- بررسي رابطه بين هوش هيجاني و سبك رهبري مديران مدارس راهنمايي و متوسطه ناحيه 5 آموزش و پرورش مشهد – مجله پژوهشه
 • توضیحات دیگر: 0