ميزان درد مزمن


ميزان درد مزمن


 • عنوان فارسی: ميزان درد مزمن
 • عنوان انگلیسی: ميزان درد مزمن
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Pain, Pain measurement
 • کاربرد: اندازه‌گيری شدت درد مزمن
 • سازنده: ون کورف و همکاران Vankorff et al
 • سال ساخت: 1992
 • تعداد سوال: 7
 • زیر مقیاس: شدت درد، ثبات يا مدت درد و ميزان ناتوانی حاصل از درد
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: هر يک از 7 عبارت پرسشی آزمون را روی يک مقياس يازده نقطه‌ای 10-0 درجه‌بندی می‌کند. نمره‌ی فرد در آزمون در سه زيرمقياس شدت درد، نمره ناتوانی و درجات يا سطوح ناتوامی محاسبه می‌شود. نمره‌‌گذاری هر يک از زيرمقياس‌ها به ترتيب زير است: شدت درد: ميانگين (پرسش‌1 پرسش2 پرسش3)×10 اين نمره بين 100-0 بدست می‌آْيدو نمره ناتوانی: ميانگين (پرسش5 پرسش6 پرسش7)×10 اين نمره بين 100-0 بدست می‌آيد. نمره‌ی ناتوانی ميانگين (پرسش5 پرسش6 پرسش7) × 10 .
 • رفرانس: