مقياس نگرش به دنيا


مقياس نگرش به دنيا


 • عنوان فارسی: مقياس نگرش به دنيا
 • عنوان انگلیسی: مقياس نگرش به دنيا
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: به منظور اطلاع در مورد نگرش آزمودنيها به دنيا
 • سازنده: راتر Rotter
 • سال ساخت: 1967
 • تعداد سوال: 40
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: هر پرسش دارای دو جمله به صورت الف و ب است . تعداد 15 پرسش به صورت خنثی است که هدف آزمون را برای آزمودنيها مبهم می کند (1-7-10-12-17-19-20-22-25-27-28-30-33-35-38 ) و به سوالاتی که بيانگر نگرش مثبت به دنيا می باشد و در مقياس با خطوط زير حرف الف يا ب مشخص شده نمره يک داده می شود و با جمع نمرات نمره کل بدست می آيد. که نمره هر فرد نشان دهنده درجه نگرش مثبت به دنيای اوست.
 • رفرانس: اميمه محسن عليق (1383) مطالعه بين فرهنگی هوش هيجانی ، فرايندهای نظم هيجانی و توانمندی روانی – اجتماعی بين دانشجويان ايرانی و لبنانی / پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی – دانشگاه تربيت مدرس
 • آزمون مرجع: مقياس نگرش به دنيا
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • توضیح پایایی - كودریچاردسون: اعتبار با روش كودريچاردسون در بسياري از تحقيقات 68/0 گزارش شده است . راتر 1967 rotter 1967. a new scale for the measurement of interpersonal trust,. Journal of personality 1967,35,651-665
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: اعتبار آزمون بازآزمون توسط راتر 68/0 و 56/0 بدست آمده . راتر 1967 rotter 1967. a new scale for the measurement of interpersonal trust,. Journal of personality 1967,35,651-665
 • توضیحات دیگر: 0