مقياس مقابله مذهبی مبتنی بر اسلام


مقياس مقابله مذهبی مبتنی بر اسلام


 • عنوان فارسی: مقياس مقابله مذهبی مبتنی بر اسلام
 • عنوان انگلیسی: مقياس مقابله مذهبی مبتنی بر اسلام
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده: آکيلار – وفايی و آبياری
 • سال ساخت: 2007 - 1380
 • تعداد سوال: 14
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم وکاغذی
 • نحوه نمره گذاری: آزمودنيها يک مقياس 4 درجه ای سيکرت بر طبق اينکه تا چه حد فعاليتهای مقابله مذهبی و مواجهه آنها با استرس موثر بوده از 0 (غير موثر) تا 3(کاملا موثر) رتبه بندی می کنند.
 • رفرانس: