مقياس دلزدگی زناشويی (CBM)


مقياس دلزدگی زناشويی (CBM)


 • عنوان فارسی: مقياس دلزدگی زناشويی (CBM)
 • عنوان انگلیسی: مقياس دلزدگی زناشويی (CBM)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: اندازه گيری درجه دلزدگی زناشويی در بين زوجين
 • سازنده: پانيز Paniez
 • سال ساخت: 1996
 • تعداد سوال: 21
 • زیر مقیاس: 1- خستگی جسمی 2- از پا افتادن عاطفی 3- از پا افتادن روانی
 • نحوه اجرا: خودسنجی – قلم کاغذی – فردی و گروهی
 • نحوه نمره گذاری: مقياس 7 امتيازی که 1 معرف عدم تجربه عبارت و سطح 7 معرف تجربه زياد عبارت مورد نظر. مرحله اول امتيازهايی که به اين موارد داده ميشود با هم جمع ميشود1،2،3،4،5،7،8،9،10،11،12،13،14،15،16،17،18،21 مجموع برابر است با =؟ ، مرحله دوم امتيازهايی که به شماره های 3،6،19،20 داده ميشود با هم جمع ميشوند مجموع=؟، مرحله سوم امتياز مرحله دوم از عدد 32 کم ميشود مرحله چهارم امتياز مرحله اول با مرحله سوم جمع ميشود، مرحله پنجم عدد مرحله چهارم بر 21 تقسيم ميشود. عدد حاصل درجه دلزدگی را نشان ميدهد. تفسير: 2 يا کمتر= وجود رابطه خوب، 4= حالت دلزدگی، 3= خطر دلزدگی، 5= وجود بحران، بيش از 5= لزوم کمک فوری
 • رفرانس: ( اديب راد84) رابطه باورهای ارتباطی با دلزدگی زناشويی و مقايسه آن در زنان متقاضی و زنان خواهان ادامه زندگی .نسترن اديب راد- مجنبی اديب راد- مجله تازه ها و پژوهش های مشاوره ج4 شماره 13 1384
 • آزمون مرجع: مقياس دلزدگی زناشويی (CBM)
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: آزمون باز آزمون آلفا= 89/0 ( اديب راد84) رابطه باورهاي ارتباطي با دلزدگي زناشويي و مقايسه آن در زنان متقاضي و زنان خواهان ادامه زندگي .نسترن اديب راد- مجنبي اديب راد- مجله تازه ها و پژوهش هاي مشاوره ج4 شماره 13 1384
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفا اندازه گيري شده بين 91/0 تا 93/0 محاسبه شده ( اديب راد84) رابطه باورهاي ارتباطي با دلزدگي زناشويي و مقايسه آن در زنان متقاضي و زنان خواهان ادامه زندگي .نسترن اديب راد- مجنبي اديب راد- مجله تازه ها و پژوهش هاي مشاوره ج4 شماره 13 1384
 • توضیحات دیگر: 0