مقياس اختلال استرس پس از سانحه می سی سی پی


مقياس اختلال استرس پس از سانحه می سی سی پی


 • عنوان فارسی: مقياس اختلال استرس پس از سانحه می سی سی پی
 • عنوان انگلیسی: مقياس اختلال استرس پس از سانحه می سی سی پی
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: سنجش و اندازه گيری شدت اختلال استرس پس از سانحه
 • سازنده: ورون، کودانوفسکی و کينگVereven, Gudanowski king
 • سال ساخت: 1995 ، در سال 1996 توسط نوريس و پريلا مورد تجديد نظر قرار گرفت Norris, Perilla
 • تعداد سوال: 39
 • زیر مقیاس: 4 خرده مقياس: الف- خاطرات رخنه کننده ب- افسردگی ج- ناتوانی کنترل عاطفی د- مشکل در روابط بين فردی
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: نمره کل شدت PTSD را می سنجد- نمره گذاری از 1( کمی صادق نيست) تا 5(کاملا صادق است) حداقل نمره 39 حداکثر نمره 195 است.نقطه برش 107 است برای تشخيص PTSD سوالات 34،30،27،24،22،19،17،6،2،1 معکوس نمره گذاری می شود.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: مقياس اختلال استرس پس از سانحه می سی سی پی
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: روائي همزمان با مقياسهاي ديگر مثبت است. (به نقل از بخت آور،عيسي، 1386.بررسي تاثير درمان رفتاري – فراشناختي بر علائم اختلال استرس پس از سانحه PTSD و افسردگي در جانبازان جنگ عراق.پايان نامه ارشد باليني دانشگاه اصفهان.)
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كردنباخ 73/0 برروي 656 نفر از بازماندگان زلزله توسط اينكلاس و همكاران(2000) (به نقل از بخت آور،عيسي، 1386.بررسي تاثير درمان رفتاري – فراشناختي بر علائم اختلال استرس پس از سانحه PTSD و افسردگي در جانبازان جنگ عراق.پايان نامه ارشد باليني دانشگاه اصفها
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: مقياس اختلال استرس پس از سانحه می سی سی پی
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب بازآزمايي به فاصله يك هفته روي 116 نفر91/0 بدست امده. (به نقل از بخت آور،عيسي، 1386.بررسي تاثير درمان رفتاري – فراشناختي بر علائم اختلال استرس پس از سانحه PTSD و افسردگي در جانبازان جنگ عراق.پايان نامه ارشد باليني دانشگاه اصفهان.)
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كردنباخ 92/0(گودرزي1382) بر روي 266 نفر در 5 گروه بدست آمده. (به نقل از بخت آور،عيسي، 1386.بررسي تاثير درمان رفتاري – فراشناختي بر علائم اختلال استرس پس از سانحه PTSD و افسردگي در جانبازان جنگ عراق.پايان نامه ارشد باليني دانشگاه اصفهان.)
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: پايايي با استفاده از دو نيمه كردن از طريق همبستگي اسپيدمن براون بدست آمده92/0. (به نقل از بخت آور،عيسي، 1386.بررسي تاثير درمان رفتاري – فراشناختي بر علائم اختلال استرس پس از سانحه PTSD و افسردگي در جانبازان جنگ عراق.پايان نامه ارشد باليني دانشگاه اصفهان.)
 • توضیحات دیگر: 0