مقياس سرسختی روان‌شناختی اهواز


مقياس سرسختی روان‌شناختی اهواز


 • عنوان فارسی: مقياس سرسختی روان‌شناختی اهواز
 • عنوان انگلیسی: مقياس سرسختی روان‌شناختی اهواز
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Hardness, Hardness test
 • کاربرد: سنجش سرسختی روان‌شناختی
 • سازنده: کيامرثی و همکاران
 • سال ساخت: 1377
 • تعداد سوال: فرم 20 و 27 سوالي
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: آزمودنی‌ها بايد به يکی از چهارگزينه «هرگز» (0)، «به‌ندرت» (1)، «گاهی اوقات» (2)، «اغلب اوقات» (3) پاسخ دهند
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: