مقياس سازگاری زن و شوهر(DAS)


مقياس سازگاری زن و شوهر(DAS)


 • عنوان فارسی: مقياس سازگاری زن و شوهر(DAS)
 • عنوان انگلیسی: مقياس سازگاری زن و شوهر(DAS)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: سنجش ميزان سازگاری دونفره
 • سازنده: گراهام اسپانير(Spanier)
 • سال ساخت: 1976
 • تعداد سوال: 32
 • زیر مقیاس: رضايت دونفری-همبستگی دونفری-توافق دو نفری-ابراز محبت
 • نحوه اجرا: فردی
 • نحوه نمره گذاری: به روش ليکرت و دامنه نمرات ازصفر تا صدو پنجاه با جمع نمرات سوالها بدست می آيد.افراديکه نمره آنها 101 و يا کمتر از آن باشد دارای مشکل و ناسازگاری هستند و از اين نمره به بالا سازگار محسوب می شوند.(برای اطلاعات بيشتر به جدول نمره دهی رجوع فرماييد)
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: مقياس سازگاری زن و شوهر(DAS)
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اين مقياس ابتدا روايي محتوايي آن چك شد.مقياس سازگاري زن و شوهر با قدرت تميزدادن زوجهاي متاهل و مطلقه در هر سوال روايي خود را براي گروههاي شناخته شده نشان داده است. اين مقياس از روايي همزمان نيز برخوردار است و با مقياس رضايت زناشويي لاك _ والاس(1959) در
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: اين مقياس ابتدا روايي محتوايي آن چك شد.مقياس سازگاري زن و شوهر با قدرت تميزدادن زوجهاي متاهل و مطلقه در هر سوال روايي خود را براي گروههاي شناخته شده نشان داده است. اين مقياس از روايي همزمان نيز برخوردار است و با مقياس رضايت زناشويي لاك _ والاس(1959) در مو
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: پايايي كل مقياس از طريق آلفاي كرونباخ برابر با 96/0 محاسبه شد و از همساني دروني قابل توجهي برخوردار است. همساني دروني خرده مقياسها بين خوب تا عالي است.آلفاي كرونباخ براي هر يك از زيرمقياسها به شرح زير است: رضايت دونفري94/0،همبستگي دونفري81/0،توافق دونفري9
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: مقياس سازگاری زن و شوهر(DAS)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: براي تعيين روايي از اجراي همزمان اين مقياس و مقياس سازگاري زناشويي لاك والاس استفاده شد. همبستگي بين نمره هاي 76 زوج كه مشابه با زوجهاي گروه نمونه بودند در حدود 90/0 بدست آمد. (به نقل از نظري ،فاطمه 1382- بررسي رابطه ابعاد شخصيت و سازگاري زناشويي- پايان ن
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: 1)در پژوهشي كه توسط ملازاده (1381) صورت گرفت قابليت پايايي اين مقياس با روش بازازمايي در فاصله زماني سي و هفت روز بر روي 92 نفر از اعضاي گروه نمونه 86/0 بدست آمد .(به نقل از نظري ،فاطمه 1382- بررسي رابطه ابعاد شخصيت و سازگاري زناشويي- پايان نامه كارشناسي
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: در پژوهشي كه توسط ملازاده(1381) صورت گرفت قابليت پايايي اين مقياس با روش آلفاي كرونباخ بر روي 92 نفر از اعضاي گروه نمونه 89/0 بدست آمد كه نشان از همساني دروني بالاي اين مقياس است .(به نقل از نظري ،فاطمه 1382- بررسي رابطه ابعاد شخصيت و سازگاري زناشويي- پاي
 • توضیحات دیگر: 0