مشکلات ديکته نويسی


مشکلات ديکته نويسی


 • عنوان فارسی: مشکلات ديکته نويسی
 • عنوان انگلیسی: مشکلات ديکته نويسی
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Agraphia, Language disorder, Writing, Hand writing
 • کاربرد: حافظه ديداری، حساسيت شنوايی، آموزشی، دقت وارونه نويسی، حافظه توالی ديداری، تميز ديداری، دقت و نارسانويسی.
 • سازنده: مصطفی تبريزی
 • سال ساخت: 1374
 • تعداد سوال: 65
 • زیر مقیاس: دقت، قرينه نويسی، وارونه نويسی، حافظه توالی ديداری، نارسانويسی، تميز ديداری- دقت، حافظه ديداری.
 • نحوه اجرا: فردی
 • نحوه نمره گذاری: نمره بر طبق زير مقياس داده می‌شود.
 • رفرانس: