مراقبت از خود بيماران صرعي


مراقبت از خود بيماران مصروعی


 • عنوان فارسی: مراقبت از خود بيماران صرعي
 • عنوان انگلیسی: مراقبت از خود بيماران مصروعی
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Epilepsy, Self-care
 • کاربرد: نحوه مراقبت از خود بيماران صرعي
 • سازنده: شمس الدين کهانی
 • سال ساخت: 1374
 • تعداد سوال: 20
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: پاسخ‌ها به صورت انتخاب بلی و خير می‌باشد،‌ که با توجه به جهت مثبت يا منفی بودن سوالات به پاسخ مورد نظر يک امتياز تعلق می‌گيرد. جمع امتيازات آزمون در اين پرسشنامه، نمره فرد محسوب می‌شود.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: مراقبت از خود بيماران مصروعی
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوايي براساس نظر متخصصين(كهاني،1374) كهاني، شمس الدين (1374). بررسي اثربخشي آزمون بهداشت رواني براي آگاهي، نگرش،‌ نحوه مراقبت از خود، عزت نفس و تعداد حملات بيماران مبتلا به صرع گراندمال در شهر ايلام. پايان نامه كارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني،
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: بازآزمايي 90/0=r (كهاني ،1374)در پژوهش ديگر 82/0=r از روش بازآزمايي به‌دست آمد (محمدي، 1377) كهاني، شمس الدين (1374). بررسي اثربخشي آزمون بهداشت رواني براي آگاهي، نگرش،‌ نحوه مراقبت از خود، عزت نفس و تعداد حملات بيماران مبتلا به صرع گراندمال در شهر ايلام.
 • توضیحات دیگر: 0