کيفيت ازدواج


کيفيت ازدواج


 • عنوان فارسی: کيفيت ازدواج
 • عنوان انگلیسی: کيفيت ازدواج
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Marriage, Marital therapy, Interpersonal relation
 • کاربرد: ارزيابی کيفيت ازدواج
 • سازنده: شعله نمازی براساس پرسشنامه اسپانير و گراهام (1976)
 • سال ساخت: 1372
 • تعداد سوال: 19
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی، جمعی
 • نحوه نمره گذاری: برای پاسخ‌های بلی، نمره 1 و پاسخ‌های خير نمره صفر. نوع پاسخ آْزمودنی نمرات صفر تا دو برای هر سوال منظور می‌شود نمره کلی آزمودنی نشان دهنده کيفيت ازدواج و ارتباط با همسر‌، از ديدگاه آزمودنی است.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: کيفيت ازدواج
 • عنوان: فرم اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: از روش دوبارسنجي بر روي 30 نفر در فاصله زماني 15 روز مورد ارزيابي قرارگرفت و 96/0 بدست آمد كه ضريب بسيار بالايي است (نمازي، 1372) نمازي، شعله (1372). بررسي نقش تعدادي از متغيرهاي روانشناختي و دموگرافيگ در افسردگي پس از زايمان. پايان نامه كارشناسي ارشد روا
 • توضیحات دیگر: 0