کمال‌گرايی والدين


کمال‌گرايی والدين


 • عنوان فارسی: کمال‌گرايی والدين
 • عنوان انگلیسی: کمال‌گرايی والدين
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Parents, Parent-child relation, Perfectionism
 • کاربرد: ويژگی‌های کمال‌گرايی والدين در مورد آْزادی مطلق، آزادی نسبی دادن به فرزند و سلب آزادی
 • سازنده: قاسم نظيری
 • سال ساخت: 1374
 • تعداد سوال: داراي 2 بخش : (بخش اول 23 سؤال كه به صورت 3 عبارت بيان شده- الف و ب و ج)و (بخش دوم 24 سؤال. عباراتي كه انتخاب يكي از گزينه‌ها آن را كامل مي‌كند.
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی ، فردی
 • نحوه نمره گذاری: در بخش اول در صورت انتخاب گزينه اول نمره (0). انتخاب گزينه دوم نمره (1) و با انتخاب گزينه سوم نمره (2) به وی تعلق می‌گيرد. با توجه به تعداد 23 سؤال. دامنه نمرات بين حداقل صفر و حداکثر 46 قرار می‌گيرد. در بخش دوم در صورتی که فقط پدر يا فقط مادر ويژگی را دارا بودند نمره (1) و در صورتيکه هر دو ويژگی را داشته‌اند، نمره (2) تعلق می‌گيرد. به خالی‌بودن هر سه مربع نمره صفر داده می‌شود. با توجه به 24 مورد توصيف شده، دامنه نمرات در اين بخش بين صفر تا 48 نوسان دارد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: کمال‌گرايی والدين
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوا/ ضريب هميستگي اعتبار محتوا كه بين پرسش‌نامه فرد آزمودني و يكي از خواهرها و يا برادرهايش بود 63/0. (نظيري،1374) نظيري،قاسم(1374).نقش احساس گناه در فرايند پردازش اطلاعات بيماران وسواسي-اجباري و بررسي شيوه هاي آن در شيوه فرزندپروري كمال گرا.
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بازآزمون 75/0. (نظيري،1374) نظيري،قاسم(1374).نقش احساس گناه در فرايند پردازش اطلاعات بيماران وسواسي-اجباري و بررسي شيوه هاي آن در شيوه فرزندپروري كمال گرا. پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي باليني. انستيتو روان پزشكي تهران.
 • توضیحات دیگر: 0