کمال گرايی اهواز


کمال گرايی اهواز


 • عنوان فارسی: کمال گرايی اهواز
 • عنوان انگلیسی: کمال گرايی اهواز
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: سنجش کمال گرايی
 • سازنده: نجاريان ، عطاری، زرگر
 • سال ساخت: 1378
 • تعداد سوال: 27
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری: پاسخ بر پايه طيف اغلب اوقات، گاهی اوقات، به ندرت و هرگز به ترتيب 3و2و1و0 می باشد
 • رفرانس: محمدی ابوالفضل 1386. رابطه برخی مؤلفه های شناختی ، رفتاری و هيجانی با زيرگونه های علائم وسواسی – اجباری در دانشجويان . انستيتو روانپزشکی تهران
 • آزمون مرجع: کمال گرايی اهواز
 • عنوان: اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777ضرايب اعتبار با مقياس تيپ A مرضي 65/0 و با مقياس شكايات جسماني 41/0 نجاريان و همكاران 1387. ساخت و اعتباريابي مقياس كمال گرايي مجله علوم تربيتي و روانشناسي شهيد چمران اهواز 14-3و5
 • توضیحات دیگر: 0