کفايت شخصی(فرم گزارش کودک)


کفايت شخصی(فرم گزارش کودک)


 • عنوان فارسی: کفايت شخصی(فرم گزارش کودک)
 • عنوان انگلیسی: کفايت شخصی(فرم گزارش کودک)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Mental competency, child, standards.
 • کاربرد: اندازه گيری ميزان کفايت کودکان.
 • سازنده: پژوهشگر ساخته ( حبيب هاديان فر )
 • سال ساخت: 1372
 • تعداد سوال: 30
 • زیر مقیاس: کفايت تحصيلی ، کفايت اجتماعی ، جذابيت ضاهری ، رفتار و يا معيارهای اخلاقی ، کفايت ورزشی.
 • نحوه اجرا: قلم وکاغذی ، جمعی
 • نحوه نمره گذاری: سوال ها در يک مقياس 5 گزينه ای پاسخ داده می شوند. ( کاملا درست ، دست ، تا حدی درست ، غلط ، کاملا غلط.)
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: کفايت شخصی(فرم گزارش کودک)
 • عنوان: فرم اصلي.
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: همبستگي با آزمون افسردگي كودكان 6/0- = r . (هاديان فر، 1372 ) (هاديان فر ، حبيب ، (1372 ). رابطه كفايت و افسردگي در كودكان. پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي باليني. انستيتو روان پزشكي تهران.
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • توضیح پایایی - اسپیرمن براون: همبستگي پاسخ والدين با كودكان 72/0 = r نشان داده شد و در سطح آلفاي 01/0 معني دار بود. (هاديان فر، 1372 ) (هاديان فر ، حبيب ، (1372 ). رابطه كفايت و افسردگي در كودكان. پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي باليني. انستيتو روان پزشكي تهران. همبستگي 86/0 بين ا
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب پايايي با فاصله 15 روز در بين 50 دانش آموز و 50 نفر از والدين ، براي والدين 78/0 و براي دانش آموزان 82/0 محاسبه شد . (هاديان فر، 1372 ) (هاديان فر ، حبيب ، (1372 ). رابطه كفايت و افسردگي در كودكان. پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي باليني. انستيتو
 • توضیحات دیگر: 0