فهرست مهارت‌های اجتماعی مخصوص بيماران اسکيزوفرنی ايران


فهرست مهارت‌های اجتماعی مخصوص بيماران اسکيزوفرنی ايران


 • عنوان فارسی: فهرست مهارت‌های اجتماعی مخصوص بيماران اسکيزوفرنی ايران
 • عنوان انگلیسی: فهرست مهارت‌های اجتماعی مخصوص بيماران اسکيزوفرنی ايران
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Adaptation, Psychological, Schizophrenia
 • کاربرد: مهارت‌های محاوره‌ای (کلامی و غيرکلامی) /مواظبت از خود و بهداشت شخصی/ برخورد با ديگران، پذيرفتن مقررات و جلب توجه ديگران.
 • سازنده: غلامرضا ده بزرگی
 • سال ساخت: 1371
 • تعداد سوال: 14 (كه هر ماده داراي 4 جمله است)
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی، فردی
 • نحوه نمره گذاری: از صفر تا 3 نمره‌گذاری می‌شود و نمره هرکدام در جلو جمله مربوط گذاشته شده است. بالاترين نمره يک فرد در اين فهرست 42 می‌باشد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: فهرست مهارت‌های اجتماعی مخصوص بيماران اسکيزوفرنی ايران
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوا دارد. (ده بزرگي، 1372) ده بزرگي‌. غلامرضا. (1372). بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي در سازگاري بيماران اسكيزوفرنيك مزمن ايراني. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني. انستيتو روانپزشكي تهران.
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: اعتبار ضريب همبستگي بين نمرات فهرست روابط اجتماعي و فهرست مهارت‌هاي اجتماعي 0.586 بود. (ده‌بزرگي، 1372) ده بزرگي‌. غلامرضا. (1372). بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي در سازگاري بيماران اسكيزوفرنيك مزمن ايراني. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني.
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • توضیح پایایی - اسپیرمن براون: براي بررسي پايايي بين ارزيابان ضريب همبستگي بين نمرات يك روان‌شناس و يك پرستار 0.93 بود (ده‌بزرگي، 1372) ده بزرگي‌. غلامرضا. (1372). بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي در سازگاري بيماران اسكيزوفرنيك مزمن ايراني. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي به فاصله يك هفته 24 بيمار را مجدداً با اين فهرست ارزيابي قرارداد. ضريب همبستگي بدست آمده بين نمرات افراد در دوبار ارزيابي برابر با 0.915 بود.(ده‌بزرگي، 1372) ده بزرگي‌. غلامرضا. (1372). بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي در سازگاري بيماران اسكيزو
 • توضیحات دیگر: 0