فشارهای روانی اجتماعی


فشارهای روانی اجتماعی


 • عنوان فارسی: فشارهای روانی اجتماعی
 • عنوان انگلیسی: فشارهای روانی اجتماعی
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: HIV, stress, psychological stress
 • کاربرد: ارزيابی فشارهای روانی- اجتماعی مختص مبتلايان به عفونت HIV و ميزان آشفتگی که هر کدام از اين فشارها برای فرد ايجاد می‌کند.
 • سازنده: حميد فرزادی
 • سال ساخت: 1376
 • تعداد سوال: 48
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: ميزان آشفتگی که هر عامل ايجاد می‌کند از طريق علامت زدن ميزان آن در 5 سطح ارزيابی می‌شود (از بی تاثير تا تاثير خيلی شديد). نمره بيشتر نشانه فشار بيشتر است.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: فشارهای روانی اجتماعی
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوايي دارد.(فرزادي، 1376) فرزادي، حميد (1376). بررسي جنبه‌هاي رواني- اجتماعي و راهبردهاي مقابله با بيماري در دو گروه از مبتلايان به ويروس نقص ايمني انساني. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني . انستيتوروانپزشكي تهران.
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: با روش بازآزمايي با فاصله 2 هفته در عوامل فشارزاي زندگي 89/0 و در آشگفتي 84/0 بوده‌(فرزادي، 1376) فرزادي، حميد (1376). بررسي جنبه‌هاي رواني- اجتماعي و راهبردهاي مقابله با بيماري در دو گروه از مبتلايان به ويروس نقص ايمني انساني. پايان نامه كارشناسي ارشد رو
 • توضیحات دیگر: 0