فشار روانی


فشار روانی


 • عنوان فارسی: فشار روانی
 • عنوان انگلیسی: فشار روانی
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Stress, psychological stress
 • کاربرد: اندزه‌گيری فشارروانی، اعتقاد فرد
 • سازنده: زهرا موسوی، منصوره جعفری
 • سال ساخت: 1376
 • تعداد سوال: 20 آيتم سوال و 2 آيه قرآن براي ترجمه
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی – فردی
 • نحوه نمره گذاری: برای پاسخ دادن به سوالات در جواب شبيه من هست و شبيه من نيست آورده شد به جز 3 آيتم جواب بقيه شبيه من هست بود. که در آن صورت برای هرکدام 1 نمره می‌گرفت. در صورتی که به آيتم‌های 1، 8، 15 پاسخ شبيه من نيست داده می‌شد برای هر کدام نمره 1 می‌گرفت که در آن صورت نمره به‌دست آمده نشانگر ميران فشارروانی در شخص بود.
 • رفرانس: